ျမန္မာနိုင္ငံသားမ်ားအတြက္ ေကာင္စစ္ေရးရာ

VISA INFORMATION AND FORMS

YUFL Infomation

NEWSPAPERS

 

 

 

၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လအတြက္ တနဂၤေႏြေန့ ေန ့၀က္ ရုံးဖြင့္ရက္ ေၾကျငာျခင္း

# ျမန္မာသံရုံး၊ တိုက်ဳိအေနျဖင့္ လစဥ္ ပထမပတ္ တိုင္း၏ ရုံးပိတ္ရက္ျဖစ္ေသာ တနဂၤေႏြေန့ တြင္ နံနက္ ၀၉၀၀ နာရီ မွ မြန္းလဲြ ၁၂၀၀ နာရီထိ ျမန္မာ နိုင္ငံသားမ်ား ၏ ေကာင္စစ္ဆိုင္ရာ လုပ္ငန္း မ်ားအား နားရက္မယူဘဲ လက္ခံေဆာင္ ရြက္ေပးခဲ့ပါသည္။ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ အတြက္မူ လစဥ္ ပထမပတ္ အစား ဒုတိယပတ္ တနဂၤေႏြေန့ ျဖစ္ေသာ ၉-၈-၂၀၁၅ ရက္ (တနဂၤေႏြေန့) တြင္ နံနက္ ၀၉၀၀ နာရီ မွ မြန္းလဲြ ၁၂၀၀ နာရီအထိ ဖြင့္လွစ္ ေဆာင္ရြက္ေပး သြားမည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း သိသာ... ႏိုင္ပါရန္ ေၾကညာအပ္ ပါသည္။

# ၃၁-၇-၂၀၁၅ (ေသာၾကာေန ့) (၀ါဆိုလျပည့္ေန့)တြင္လည္း သံရုံးပိတ္ပါေၾကာင္း အသိေပးအပ္ပါသည္။

ေကာင္စစ္ဌာန
ျမန္မာသံရုံး၊ တိုက်ဳိ

 

 

ဂ်ပန္ႏိုင္ငံေရာက္ ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ား သိသာနိုင္ရန္ (၁၆-၇-၂၀၁၅)

  • ပုံစံ ၁၅ အား ေအာက္ပါလင့္ခ္ မ်ားတြင္ DOWNLOAD လုပ္ႏိုင္ပါေၾကာင္း တင္ျပအပ္ပါသည္။
  • ျဖည့္စြက္ၿပီးေသာ ပုံစံ ၁၅ မ်ားအား email address contact@myanmar-embassy-tokyo.net သို ့လည္း ေပးပို့ႏိုင္ပါ သည္။ ေပးပို ့ေသာ email မ်ားအား ရရွိပါက ေကာင္းမြန္စြာ ရရွိေၾကာင္း ကို ျပန္လည္အေၾကာင္းၾကား ေပးမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း တင္ျပအပ္ပါသည္။

 ျမန္မာသံရုံး တိုက်ဳိၿမိဳ ့

 


 

 

ပုံစံ ၁၅ ပုံကို ႏွိပ္ၿပီး Save Images As ျဖင့္ မိမိ၏ ကြန္ပ်ဴတာထဲ သိမ္းယူႏိုင္ပါသည္။ အျခားစာရြက္မ်ားကိုလည္း အထက္ပါနည္းအတိုင္း ရယူႏိုင္ပါသည္။

ပုံစံ ၁၅ ပုံကို ႏွိပ္ၿပီး Save Images As ျဖင့္ မိမိ၏ ကြန္ပ်ဴတာထဲ သိမ္းယူႏိုင္ပါသည္။ အျခားစာရြက္မ်ားကိုလည္း အထက္ပါနည္းအတိုင္း ရယူႏိုင္ပါသည္။

ပုံစံ ၁၅ ျပန္လည္ေပးပို့ရန္ ျမန္မာသံရုံး၊ တိုက်ဳိ၏ လိပ္စာ

(ေအာက္ပါလိပ္စာအား ျမန္မာသံရုံး၊ တိုက်ဳိသို ့ ေပးပို့မည့္ စာအိပ္တြင္ ကပ္ပါ။)

 

VISA SECTION OFFICE HOURS 申請時間

申請時間 (月曜~金曜 9:00~12:00)
受領時間 (月曜~金曜
15:30~16:30)
(上記、大使館カウンター申請の場合のみ)

  • 09:00 a.m. to 12:00 p.m. (Visa Application Hours)

  • 15:30 p.m. to 16:30 p.m.  (Visa Collection Hours)

 

ျမန္မာသံရုံး၊ တိုက်ဳိတြင္ ေကာင္စစ္ေရးရာ လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ အသုံးျပဳရန္ ဓါတ္ပုံ နမူနာလမ္းညႊန္ 
- ေရာင္စုံဓါတ္ပုံ။ ၃၅ X ၄၅ မီလီမီတာ။ ေနာက္ခံ အျဖဴေရာင္

Photographic Guideline for Visa Applications 
- Color Photo, Size 35 mm X 45 mm, Background color “WHITE”
http://www.myanmar-embassy-tokyo.net/visainfo/ICAO-Photo-Guides.pdf

Embassy's Address and Contacts

General Information

Travel Information

Investment Information

ASEAN-Japan Center

 
 

© Copyright 2015. Embassy of the Republic of the Union of Myanmar in Tokyo. © KKZ