ျမန္မာနိုင္ငံသားမ်ားအတြက္ ေကာင္စစ္ေရးရာ

VISA INFORMATION AND FORMS

YUFL Infomation

NEWSPAPERS

 

 

 

 

ဂ်ပန္ႏိုင္ငံေရာက္ ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ား သိသာႏိုင္ရန္

၁။ နိုင္ငံကူးလက္မွတ္ ထုတ္ေပးသည့္ စက္ခ်ဳိ ့ယြင္းမူအား ျပဳျပင္ၿပီး ျဖစ္ပါ သျဖင့္ ၁၁-၅-၂၀၁၅ (တနလၤာေန ့မွစ၍) ယခင္အတိုင္း သက္တမ္း (၅) ႏွစ္ရွိ ေသာ MRP (Machine Readable Passport) နိုင္ငံကူးလက္မွတ္ အသစ္ျဖင့္ သာ သက္တမ္းတိုးေပးမည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း အသိေပး အေၾကာင္းၾကား အပ္ပါသည္။ ၾကာျမင့္မည့္ အခ်ိန္မွာ (၂) ပတ္ ျဖစ္ပါသည္။ သက္တမ္းတိုးခမွာ ယန္း ၃၀၀၀ ျဖစ္ပါသည္။

၂။ နိုင္ငံကူးလက္မွတ္ ထုတ္ေပးသည့္ စက္ခ်ဳိ ့ယြင္းမူ ျဖစ္ေပၚေနခ်ိန္ အတြင္း သက္တမ္းတိုး လိုသူ မ်ား၏ ေလွ်ာက္ထားခ်က္ အရ ႏွင့္ ၁၅-၄-၂၀၁၅ ရက္စဲြပါ ႏိုင္ငံျခားေရး ၀န္ႀကီးဌာန ၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ အရ သက္တမ္းတိုး ေပးထားမ်ား သူမ်ား အေနျဖင့္ (၅) ႏွစ္ရွိ ေသာ MRP (Machine Readable Passport) နိုင္ငံကူး လက္မွတ္ အသစ္ ရယူလိုပါက တိုးေပးထားသည့္ သက္တမ္း မကုန္မွီ သက္တမ္းတိုး လာေရာက္ ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ပါသည္။ ၾကာျမင့္မည့္ အခ်ိန္မွာ (၂) ပတ္ ျဖစ္ပါသည္။ သက္တမ္းတိုးခမွာ ယန္း ၃၀၀၀ ျဖစ္ပါသည္။

ေကာင္စစ္ဌာန
ျမန္မာသံရုံး၊တိုက်ဳိၿမိဳ ့
၈-၅-၂၀၁၅

 

၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ေမလအတြက္ တနဂၤေႏြေန့ ေန ့၀က္ ရုံးဖြင့္ရက္ ေၾကျငာျခင္း


ျမန္မာသံရုံး၊ တိုက်ဳိအေနျဖင့္ လစဥ္ ပထမပတ္ တိုင္း၏ ရုံးပိတ္ရက္ျဖစ္ေသာ တနဂၤေႏြေန့တြင္ နံနက္ ၀၉၀၀ နာရီ မွ မြန္းလဲြ ၁၃၀၀နာရီထိ ျမန္မာ နိုင္ငံသားမ်ား၏ ေကာင္စစ္ဆိုင္ရာ လုပ္ငန္း မ်ားအား နားရက္မယူဘဲ လက္ခံေဆာင္ ရြက္ေပးခဲ့ပါသည္။

၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ေမလအတြက္မူ လစဥ္ ပထမပတ္ အစား ဒုတိယပတ္ တနဂၤေႏြေန့ ျဖစ္ေသာ ၁၀-၅-၂၀၁၅ ရက္ (တနဂၤေႏြေန့) တြင္ နံနက္ ၀၉၀၀ နာရီ မွ မြန္းလဲြ ၁၃၀၀ နာရီအထိ ဖြင့္လွစ္ ေဆာင္ရြက္ေပး သြားမည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း သိသာ ႏိုင္ပါရန္ ေၾကညာအပ္ ပါသည္။

ေကာင္စစ္ဌာန
ျမန္မာသံရုံး၊ တိုက်ဳိ

VISA SECTION OFFICE HOURS 申請時間

申請時間 (月曜~金曜 9:00~12:00)
受領時間 (月曜~金曜
15:30~16:30)
(上記、大使館カウンター申請の場合のみ)

  • 09:00 a.m. to 12:00 p.m. (Visa Application Hours)

  • 15:30 p.m. to 16:30 p.m.  (Visa Collection Hours)

 

ျမန္မာသံရုံး၊ တိုက်ဳိတြင္ ေကာင္စစ္ေရးရာ လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ အသုံးျပဳရန္ ဓါတ္ပုံ နမူနာလမ္းညႊန္ 
- ေရာင္စုံဓါတ္ပုံ။ ၃၅ X ၄၅ မီလီမီတာ။ ေနာက္ခံ အျဖဴေရာင္

Photographic Guideline for Visa Applications 
- Color Photo, Size 35 mm X 45 mm, Background color “WHITE”
http://www.myanmar-embassy-tokyo.net/visainfo/ICAO-Photo-Guides.pdf

Embassy's Address and Contacts

General Information

Travel Information

Investment Information

ASEAN-Japan Center

 
 

© Copyright 2015. Embassy of the Republic of the Union of Myanmar in Tokyo. © KKZ