ဂ်ပန္ႏိုင္ငံသို ့ေရာက္ရွိေနေၾကာင္းသတင္းေပးပို ့ျခင္း ပုံစံ

(မိမိႀကိဳက္ႏွစ္သက္ရာပုံစံ ျဖင့္ ျဖည့္စြက္ေပးပို ့ႏွိင္ပါသည္။)

 

  1. MS-Word

  2. MS-Excel

  3. JPG

မွတ္ခ်က္

 

(၁)     ျဖည့္စြက္ၿပီးပုံစံအား အီးေမးလ္ျဖင့္ေပးပို့လိုပါက MS Word (သို ့မဟုတ္) MS-Excel တြင္ ျဖည့္စြက္ လည္းေကာင္း၊ သို ့မဟုတ္ လက္ေရးျဖင့္ ျဖည့္စြက္ ဓါတ္ပုံရိုက္ကူးၿပီး email address - cs@myanmar-embassy-tokyo.net သို ့ attachment အေနႏွင့္ လည္းေကာင္း၊ ေပးပို ့နိုင္ပါသည္။

(၂)     ျဖည့္စြက္ၿပီးပုံစံအား စာတိုက္မွ ေပးပို ့လိုပါက

EMBASSY OF THE REPUBLIC OF THE UNION OF MYANMAR,

Shinagawa-ku, 4-8-26 Kita-Shinagawa,
Tokyo 140-0001, Tokyo သို ့ Register ျပဳလုပ္ပီးေပးပို ့ ႏိုင္ပါသည္။

(၃)     ျဖည့္စြက္ၿပီးပုံစံအား ဖက္ျဖင့္ေပးပို့လိုပါက ဖက္စ္နံပါတ္ 03-3447-7394 သို ့ ေပးပို ့ ႏိုင္ပါသည္။