"ဂ်ပန္နိုင္ငံေရာက္ ျမန္မာနိုင္ငံသားမ်ားအား ေမတၱာရပ္ခံခ်က္"

၁။ ဂ်ပန္နိုင္ငံေရာက္ ျမန္မာနိုင္ငံသားမ်ားအား သဘာဝေဘး အႏၲရာယ္မ်ား ၾကဳံေတြ႕ရ သည့္အခ်ိန္တြင္ ျမန္မာသံ႐ုံးအေနျဖင့္ ထိေရာက္စြာ ကူညီ ေဆာင္ရြက္ ေပးနိုင္ ရန္ ႏွင့္ ေကာင္စစ္ လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ လည္းေကာင္း၊ ျမန္မာနိုင္ငံ သားမ်ားအက်ိဳး ကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္ရာ တြင္ လည္းေကာင္း ထိေရာက္လ်င္ျမန္စြာ ကူညီ ေဆာင္ရြက္ေပး နိုင္ ရန္ အတြက္ ရည္ရြယ္ၿပီး ဂ်ပန္နိုင္ငံ ေရာက္ျမန္မာ နိုင္ငံသားမ်ား စာရင္းကို ျမန္မာသံ႐ုံး၊ တိုက်ိဳမွ ျပဳစုလ်က္ရွိပါသည္။

၂။ သို႔ပါ၍ ဂ်ပန္နိုင္ငံသို႔ေရာက္ ရွိေနေသာျမန္မာ နိုင္ငံသားမ်ား အေနျဖင့္ ေအာက္ေဖၚျပပါ အခ်က္မ်ားကို ျမန္မာသံ႐ုံး၊ တိုက်ိဳ၏ website http://www.myanmar-embassy-tokyo.net/2016/report/ တြင္ မိမိတို႔ႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ား ကို ေရးသြင္း သတင္းေပး ပို႔ျခင္းျဖင့္ ျမန္မာနိုင္ငံ သားမ်ား အား ကူညီေစာင့္ေရွာက္ ေရး လုပ္ငန္းကို သံ႐ုံးႏွင့္အတူပါဝင္ ပူးေပါင္း ကူညီေဆာင္ ရြက္ေပးနိုင္ပါရန္ ေမတၱာရပ္ခံအပ္ ပါသည္-

(က) အမည္
(ခ) နိုင္ငံကူးလက္မွတ္ အမွတ္ ႏွင့္ ထုတ္ေပးရက္စြဲ
(ဂ) ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ ဆက္သြယ္ရမည့္လိပ္စာႏွင့္ ဖုန္းနံပါတ္
(ဃ) ဂ်ပန္နိုင္ငံတြင္ေနထိုင္သည့္ လိပ္စာႏွင့္ ဖုန္းနံပါတ္
(င) ဂ်ပန္နိုင္ငံတြင္ မိမိေနထိုင္သည့္ ခရိုင္အမည္

မွတ္ခ်က္

၁ - ျဖည့္စြက္ၿပီးပုံစံအား အီးေမးလ္ျဖင့္ေပးပို့လိုပါက email address - consularsection@myanmar-embassy-tokyo.net သို ့ attachment အေနႏွင့္ ေပးပို ့နိုင္ပါသည္။
၂ - ျဖည့္စြက္ၿပီးပုံစံအား စာတိုက္မွ ေပးပို ့လိုပါက EMBASSY OF THE REPUBLIC OF THE UNION OF MYANMAR, Shinagawa-ku, 4-8-26 Kita-Shinagawa, 140-0001, Tokyo သို ့ Register ျပဳလုပ္ပီးေပးပို ့ ႏိုင္ပါသည္။
၃ - ျဖည့္စြက္ၿပီးပုံစံအား ဖက္ျဖင့္ေပးပို့လိုပါက ဖက္စ္နံပါတ္ 03-3447-7394 သို ့ ေပးပို ့ ႏိုင္ပါသည္။

၃။ ဂ်ပန္နိုင္ငံေရာက္ျမန္မာနိုင္ငံသားမ်ားစာရင္းအား online မွ ေန၍ တိုက္ရိုက္ေပးပို နိုင့္သည့္္ စနစ္မ်ားသို ့ ေျပာင္းလဲႏိုင္ရန္ လည္း ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိပါေၾကာင္း ႀကိဳတင္ အသိေပး အပ္ပါသည္။

 

ဂ်ပန္ႏိုင္ငံသို ့ေရာက္ရွိေနေၾကာင္းသတင္းေပးပို ့ျခင္း ပုံစံ

(မိမိႀကိဳက္ႏွစ္သက္ရာပုံစံ ျဖင့္ ျဖည့္စြက္ေပးပို ့ႏွိင္ပါသည္။)

 

  1. MS-Word

  2. MS-Excel

  3. PDF

  4. JPG

 

မွတ္ခ်က္

 

(၁)     ျဖည့္စြက္ၿပီးပုံစံအား အီးေမးလ္ျဖင့္ေပးပို့လိုပါက MS Word (သို ့မဟုတ္) MS-Excel တြင္ ျဖည့္စြက္ လည္းေကာင္း၊ သို ့မဟုတ္ လက္ေရးျဖင့္ ျဖည့္စြက္ ဓါတ္ပုံရိုက္ကူးၿပီး email address: consularsection@myanmar-embassy-tokyo.net  သို ့ attachment အေနႏွင့္ လည္းေကာင္း၊ ေပးပို ့နိုင္ပါသည္။

(၂)     ျဖည့္စြက္ၿပီးပုံစံအား စာတိုက္မွ ေပးပို ့လိုပါက

EMBASSY OF THE REPUBLIC OF THE UNION OF MYANMAR,

Shinagawa-ku, 4-8-26 Kita-Shinagawa,
Tokyo 140-0001, Tokyo သို ့ Register ျပဳလုပ္ပီးေပးပို ့ ႏိုင္ပါသည္။

(၃)     ျဖည့္စြက္ၿပီးပုံစံအား ဖက္ျဖင့္ေပးပို့လိုပါက ဖက္စ္နံပါတ္ 03-3447-7394 သို ့ ေပးပို ့ ႏိုင္ပါသည္။