ျပည္ေတာင္စု ျမန္မာနိုင္ငံေတာ္အစိုးရ၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္ ျပည္ပတြင္ေရာက္ ရွိေနသူမ်ား အနက္ မဲဆႏၵေပးပိုင္ခြင့္ ရွိသူမ်ား ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ၌ ႀကိဳတင္ ဆႏၵမဲလက္မွတ္ ျဖင့္ ႀကိဳတင္၍ ဆႏၵမဲေပးနိုင္မည့္ကိစၥ အသိေပးေၾကျငာျခင္း
1-Nov-16 ဂ်ပန္ေရာက္ ျမန္မာနိုင္ငံသားမ်ားသိသာရန္  -  ျပည္ေတာင္စု ျမန္မာနိုင္ငံေတာ္အစိုးရ၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္ ျပည္ပတြင္ေရာက္ ရွိေနသူမ်ား အနက္ မဲဆႏၵေပးပိုင္ခြင့္ ရွိသူမ်ား ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ၌ ႀကိဳတင္ ဆႏၵမဲလက္မွတ္ ျဖင့္ ႀကိဳတင္၍ ဆႏၵမဲေပးနိုင္မည့္ကိစၥ အသိေပးေၾကျငာျခင္း (ရက္စြဲ၊ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ နိုဝင္ဘာလ (၁) ရက္) PDF
1-Nov-16 ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ၌ ႀကိဳတင္ မဲေပးျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္ ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ လ်ာထား အခ်ိန္ျပဇယား  PDF
1-Nov-16 ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ၌ ႀကိဳတင္ မဲေပးျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္ အခ်ိန္စာရင္း PDF
1-Nov-16  မဲဆႏၵေပးပိုင္ခြင့္ ရွိသူမ်ား ျဖည့္သြင္းရန္ ပုံစံ (၁၅) PDF
1-Nov-16 အစိုးရ၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္ ျပည္ပတြင္ေရာက္ ရွိေနသူမ်ား ႀကိဳတင္ မဲဆႏၵ ေပးျခင္းဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းလမ္းညႊန္ PDF
1-Nov-16 ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ၌ ႀကိဳတင္ ဆႏၵမဲလက္မွတ္ ျဖင့္ ႀကိဳတင္၍ ဆႏၵမဲေပးနိုင္မည့္ မဲဆႏၵနယ္မ်ား PDF
7-Nov-16 ပုံစံ (၁၅) ဟူသည္ PDF
16-Nov-16 ဂ်ပန္ေရာက္ ျမန္မာနိုင္ငံသားမ်ားသိရွိရန္ ထပ္မံအသိေပးေၾကျငာျခင္း - ျပည္ေတာင္စု ျမန္မာနိုင္ငံေတာ္အစိုးရ၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္ ျပည္ပတြင္ ေရာက္ရွိ ေနသူမ်ားအနက္ မဲဆႏၵေပးပိုင္ခြင့္ရွိသူမ်ား ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ၾကားျဖတ္ေရြး ေကာက္ပြဲ၌ ႀကိဳတင္ ဆႏၵမဲလက္မွတ္ ျဖင့္ ႀကိဳတင္၍ ဆႏၵမဲေပးနိုင္မည့္ ကိစၥ ထပ္မံ အသိေပးေၾကျငာျခင္း PDF
16-Nov-16 ဂ်ပန္ေရာက္ ျမန္မာနိုင္ငံသားမ်ားသိရွိရန္ ထပ္မံအသိေပးေၾကျငာျခင္း -၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ၌ ႀကိဳတင္ မဲေပးျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္ ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ လ်ာထား အခ်ိန္ျပဇယား  PDF
16-Nov-16 ဂ်ပန္ေရာက္ ျမန္မာနိုင္ငံသားမ်ားသိရွိရန္ ထပ္မံအသိေပးေၾကျငာျခင္း -၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ၌ ႀကိဳတင္ မဲေပးျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္ အခ်ိန္စာရင္း PDF
16-Nov-16  ဂ်ပန္ေရာက္ ျမန္မာနိုင္ငံသားမ်ားသိရွိရန္ ထပ္မံအသိေပးေၾကျငာျခင္း - မဲဆႏၵေပးပိုင္ခြင့္ ရွိသူမ်ား ျဖည့္သြင္းရန္ ပုံစံ (၁၅) PDF
16-Nov-16 ဂ်ပန္ေရာက္ ျမန္မာနိုင္ငံသားမ်ားသိရွိရန္ ထပ္မံအသိေပးေၾကျငာျခင္း - အစိုးရ၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္ ျပည္ပတြင္ေရာက္ ရွိေနသူမ်ား ႀကိဳတင္ မဲဆႏၵ ေပးျခင္းဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းလမ္းညႊန္ PDF
16-Nov-16 ဂ်ပန္ေရာက္ ျမန္မာနိုင္ငံသားမ်ားသိရွိရန္ ထပ္မံအသိေပးေၾကျငာျခင္း - ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ၌ ႀကိဳတင္ ဆႏၵမဲလက္မွတ္ ျဖင့္ ႀကိဳတင္၍ ဆႏၵမဲေပးနိုင္မည့္ မဲဆႏၵနယ္မ်ား PDF
16-Nov-16 ဂ်ပန္ေရာက္ ျမန္မာနိုင္ငံသားမ်ားသိရွိရန္ ထပ္မံအသိေပးေၾကျငာျခင္း - ပုံစံ (၁၅) ဟူသည္ PDF

 

Last Update 16-Nov-2016