လုပ္ငန္းဗီဇာ ( Single ) (Business Visa) 

 

လုပ္ငန္းဗီဇာ ( Single ) ေလ်ွာက္ထားရာတြင္ ေလွ်ာက္ထားသူသည္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ စာရြက္ စာတမ္း အေထာက္အထားမ်ား တင္ျပရမည္ ျဖစ္ပါသည္ -

 

(၁)    အနည္းဆံုး သက္တမ္း ( ၆ ) လ ႏွင့္ စာမ်က္ႏွာ အလြတ္ ( ၂ ) ရြက္ က်န္ရွိသည့္ ႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္မူရင္း ။

 

(၂)    ေနာက္ခံ အျဖဴေရာင္ ေရာင္စုံ ဓါတ္ပုံတစ္ပုံ ( size: 3.5 cm x 4.5 cm ) ။

 

(၃)    ျပည့္စံုစြာ ျဖည့္စြက္ထားေသာ Application for Business Visa ေလွ်ာက္လႊာ။

 

(၄)    ေလွ်ာက္ထားသူ၏ ဓါတ္ပုံပါရွိေသာ ႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္၏ စာမ်က္ႏွာ မိတၱဴ ။

 

(၅)    ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ကုမၸဏီ / အဖြဲ႕အစည္းမွ ဖိတ္ၾကားစာ ။

 

(၆)    ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ဖိတ္ၾကားစာ ေပးပို႔ေသာ ကုမၸဏီ / အဖြဲ႕အစည္း၏ သက္တမ္းရွိသည့္ ကုမၸဏီမွတ္ပုံတင္ လက္မွတ္မိတၱဴ ( သို႔ ) Form 6 မိတၱဴ ( သို႔ ) Form 26 မိတၱဴ

 

(၇)    ျမန္မာႏိုင္ံမွ ဖိတ္ျကားသည့္ ကုမၸဏီသည္ ရင္းႏွီးျမႇပ္ႏွံမႈ ျပဳလုပ္ေနျပီ ျဖစ္ေသာ ကုမၸဏီမ်ား ျဖစ္ပါက သတ္မွတ္ အခြန္ ေပးေဆာင္ထားသည့္ ေျပစာမိတၱဴမ်ား ။

 

(၈)    ျမန္မာႏိုင္ံမွ ဖိတ္ျကားသည့္ ကုမၸဏီသည္ အခြန္ ကင္းလြတ္ခြင့္ ရရွိထားေသာ  ကုမၸဏီမ်ား ျဖစ္ပါက ကင္းလြတ္ခြင့္ ျပဳထားသည့္  အေထာက္အထား မိတၱဴမ်ား ။

 

(၉)    ျမန္မာႏိုင္ံမွ ဖိတ္ျကားသည့္ ကုမၸဏီသည္ အခြန္ထမ္းေဆာင္ရန္ ေဆာင္ရြက္ဆဲ ကုမၸဏီမ်ား ျဖစ္ပါက ေဆာင္ရြက္ဆဲ စာရြက္စာတမ္း  မိတၱဴမ်ား ။

 

(၁၀)    ျမန္မာႏိုင္ံမွ ဖိတ္ျကားသည့္ ကုမၸဏီသည္ အခြန္စည္းၾကပ္ရမည့္ ကာလ မေရာက္ရွိေသးေသာ ကုမၸဏီမ်ား ျဖစ္ပါက က်ိဳးေၾကာင္း ေဖာ္ျပ ရွင္းလင္းခ်က္။

 

(၁၁)    ဗီဇာခ တစ္ဦးလၽွင္ ယန္း ၅၂၀၀ ႏႈန္းျဖင့္ သံ႐ုံး၏ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ ေငြစာရင္းအမွတ္သို႔ ေပးသြင္းထားေသာ ဘဏ္ေငြသြင္းခ်လံ ( မူရင္း ) ။

 

                   ミャンマー連邦共和国大使館

                   EMBASSY OF THE REPUBLIC OF THE UNION OF MYANMAR

                   三井住友銀行

                   SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATION

                   五反田支店

                   GOTANDA BRANCH

                   NON-RESIDENT CURRENT ACCOUNT

                   非居住者口座 - 当座4035008

                        (သံရုံးတွင် ဗီဇာလျှောက်ထားသူအနေဖြင့် ဗီဇာရရှိမည်ဖြစ်ကြောင်း သံရုံးမှ အတည်ပြု အကြောင်းကြားမှသာလျှင်

                    ဗီဇာကြေးငွေအား သံရုံးငွေစာရင်းသို့ ပေးသွင်းရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်။)

 

(၁၂)   လိုအပ္ပါက သံရံုးမွ ထပ္မံေတာင္းခံသည့္ အေထာက္အထားမ်ား တင္ျပရမည္။ 

 

 

 

Business Visa (Single )

 

Required Documents for Business Visa (Single ) are as follows :

 

(1)    Original Passport with minimum validity of six months and two blank passport pages.

 

(2)    One recent colour photo with white background ( 3.5 cm x 4.5 cm ) .

 

(3)    Duly filled Application Form ( Application for Business Visa Form ) .

 

(4)    One photocopy of passport information and applicant's photo page.

 

(5)    Invitation letter from the Company which was registered under Myanmar Company Act.

 

(6)    A photocopy of valid Company Registration Certificate.

 

(7)    Tax payment record or Tax exemption certificate.

 

(8)    For starting period of established Company, to submit the explanation letter from the respective company about tax payment.

 

(9)    For still procession period on tax payment, to submit the copies of the procession documents on tax payment from the respective company.

 

(10)    For waiting period on tax payment by company, to submit the explanation letter from the respective company.

 

(11)    Visa Fee: Yen 5,200 /- ( per / person ) ( Submit to the  following Embassy Account Number and submit  the original bank receive to Embassy .)

    ミャンマー連邦共和国大使館

                   EMBASSY OF THE REPUBLIC OF THE UNION OF MYANMAR

                   三井住友銀行

                   SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATION

                   五反田支店

                   GOTANDA BRANCH

                   NON-RESIDENT CURRENT ACCOUNT

       非居住者口座 - 当座4035008

                     (Visa applicants are requested to submit visa fees to the Embassy’s account only after receiving visa confirmation from the Embassy.)

 

(12)    Applicants may be asked to provide other documents if and when necessary. 

 

商務ビザ ( Single ) ( Business Visa )

 

商務ビザ(シングル)を申請される方は下記の書類等を提出してください。

 

(1)  パスポート原本 (入国時に6か月以上有効期限があること、未記入のページが2ページ以上あること)

 

(2) カラー写真 (3.5 cm X 4.5 cm / 背景-白の無地、最近のもの)

 

(3)  入国/商務ビザ用申請用紙(すべて記入済みのもの)

 

(4)  申請者のパスポートコピー(写真のあるページ)

 

(5)  ミャンマーの会社・団体から招聘状

 

(6)  すでに参入している会社の場合会社登記証、またはFORM 6、ま たはFORM26

 

(7)  すでに参入している会社の場合、所定の納税証コピー

 

(8)  免税許可を所有している会社は免税許可書類コピー

 

(9) 納税準備中の会社は準備中書類コピー

 

(10)  納税前初めて事業展開の会社は説明書

 

(11)  Single Business Visa申請料 5,200円を下記口座へお振込みいただき、受領時に振り込み明細書原本を大使館に提出してください。控えが必要な方は事前にコピーを取ってください。

 

              三井住友銀行 五反田支店 

                非居住者 当座預金 4035008

                ミャンマー連邦共和国大使館

          (大使館からビザ申請者にビザ受領許可の連絡が来たあとに、大使館の振込先口座に代金を振り込んでください)

 

(12)   必要に応じて追加書類を提出していただく場合もございます