ျမန္မာသံရုံး၊ တိုက်ဳိၿမိဳ ့မွ ေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ရွိေသာ ေကာင္စစ္လုပ္ငန္းမ်ား
ျမန္မာသံ႐ုံး၊ တိုက်ိဳၿမိဳ႕အေနျဖင့္ ျမန္မာနိုင္ငံသားမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ေကာင္စစ္ဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားကို ေန႔စဥ္႐ုံးဖြင့္ရက္ တနလၤာေန႔မွ ေသာၾကာေန႔အထိ နံနက္ ၀၉၀၀ နာရီမွ ေန႔လည္ ၁၅၀၀ နာရီအထိ လည္းေကာင္း၊ ႐ုံးဖြင့္ရက္အတြင္း သံ႐ုံးသို႔လာေရာက္ရန္ အခက္အခဲရွိေသာ ျမန္မာ နိုင္ငံသားမ်ားအတြက္ လတစ္လ ၏ ပထမပတ္ တနဂၤေႏြေန႔ နံနက္ ၀၉၀၀ နာရီမွ ေန႔လည္ ၁၂၀၀ နာရီ အထိ လည္းေကာင္း၊ သံ႐ုံး ဝက္ဘ္ဆိုက္တြင္ လစဥ္ေၾကညာ၍ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ ေကာင္စစ္လုပ္ငန္း မ်ားကို လက္ခံ ေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ ရွိပါသည္။
အမွတ္စဥ္ အေၾကာင္းအရာ အေသးစိတ္ဖတ္ရန္ ေလွ်ာက္လႊာယူရန္ ကိုယ္ေရးရာဇ၀င္
ေက်ာင္းသားမ်ားမွ သာမန္ျမန္မာ နိုင္ငံကူးလက္မွတ္  သက္တမ္းတိုးျခင္း အေသးစိတ္ဖတ္ရန္ PDF Word MS-Word
အလုပ္လုပ္ကိုင္လ်က္ရွိသူမ်ားမွ သာမန္ျမန္မာနိုင္ငံကူးလက္မွတ္ သက္တမ္းတိုးျခင္း အေသးစိတ္ဖတ္ရန္ PDF Word MS-Excel
ဂ်ပန္နိုင္ငံသို႔ ေရာက္ရွိေနေသာ ျမန္မာနိုင္ငံသားအေပၚ မွီခိုသူမ်ားအတြက္ သာမန္ျမန္မာ နိုင္ငံကူးလက္မွတ္ သက္တမ္းတိုးျခင္း အေသးစိတ္ဖတ္ရန္ PDF Word PDF
နိုင္ငံျခားသားအေပၚ မွီခိုသူမ်ားအတြက္ သာမန္ျမန္မာနိုင္ငံကူးလက္မွတ္ သက္တမ္းတိုးျခင္း အေသးစိတ္ဖတ္ရန္ PDF Word  
သာမန္ျမန္မာနိုင္ငံကူးလက္မွတ္ေပ်ာက္ဆုံး/ပ်က္စီး၍အသစ္ေလၽွာက္ထားျခင္းကိစၥ အေသးစိတ္ဖတ္ရန္ PDF Word  
ျမန္မာနိုင္ငံသားမိဘႏွစ္ပါးမွေမြးဖြားေသာကေလးမ်ားအတြက္သာမန္ျမန္မာနိုင္ငံကူးလက္မွတ္ေလၽွာက္ထားျခင္းကိစၥ အေသးစိတ္ဖတ္ရန္ PDF Word  
ျမန္မာနိုင္ငံသားမ်ားျမန္မာသံ႐ုံးတြင္လက္ထပ္လိုျခင္းကိစၥ အေသးစိတ္ဖတ္ရန္      
ေထာက္ခံစာ - General Power / Special Power လႊွဲအပ္ခြင့္၊ အေသးစိတ္ဖတ္ရန္      
ေထာက္ခံစာ - ဝင္ေငြခြန္ေပါင္းခ်ဳပ္ေထာက္ခံစာ အေသးစိတ္ဖတ္ရန္      
Copyright March 2016, by Embassy of the Republic of the Union of Myanmar