အလုပ္လုပ္ကိုင္လ်က္ရွိသူမ်ားမွ သာမန္ျမန္မာနိုင္ငံကူးလက္မွတ္ သက္တမ္းတိုးျခင္း

 

(၁)    သံ႐ုံးဝက္ဘ္ဆိုက္တြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ မနလသက္တမ္းတိုးေလၽွာက္လႊာ (Download - MS-Word   PDF)  အား ျပည့္စုံစြာ ျဖည့္စြက္တင္ျပရန္ ျဖစ္ပါသည္။

 

(၂)    ကိုယ္ေရးရာဇဝင္ႏွင့္ ေရာင္စုံဓါတ္ပုံ (၂)ပုံ (ဓါတ္ပုံမွာ- 35 x 45 mm အရြယ္အစား၊ ေရာင္စုံဓါတ္ပုံ-ေနာက္ခံအျဖဴ၊ နားရြက္ေပၚ၍ မ်က္ႏွာတြင္ ဆံပင္ ဖုံးအုပ္ျခင္းမရွိေစရပါ။

        (၂)လအတြင္း ရိုက္ကူးထားေသာ ဓါတ္ပုံျဖစ္ရပါမည္။) - (Download MS-Word   MS-Excel   PDF )

 

(၃)    ေလၽွာက္ထားသူ၏ ေနာက္ဆုံးေပးေဆာင္ထားခဲ့သည့္ ဝင္ေငြခြန္ေျပစာမိတၱဴ

        (က) ၃၁-၁၂-၂၀၁၁ ရက္ေန႔ေနာက္ပိုင္း ဂ်ပန္နိုင္ငံသို႔ ေရာက္ရွိသူမ်ားအေနျဖင့္ တင္ျပရန္မလိုပါ။

        (ခ) ၃၁-၁၂-၂၀၁၁ ရက္ေန႔မတိုင္မွီ ေရာက္ရွိသူမ်ားအေနျဖင့္ ၃၁-၁၂-၂၀၁၁ အထိ အခြန္ေပးေဆာင္ထား ေသာ ေျပစာတင္ျပရန္ ျဖစ္ပါသည္။ မေပးေဆာင္ရေသးပါက ေနာက္ဆုံး ေပးေဆာင္ခဲ့

             သည့္ အခြန္ေျပစာ တင္ျပရန္ ျဖစ္ပါသည္။

        (ဂ) ဂ်ပန္နိုင္ငံသို႔ေရာက္ရွိၿပီး အလုပ္မလုပ္ကိုင္မီ ဂ်ပန္နိုင္ငံတြင္ ေက်ာင္းတက္ခဲ့ဖူးသူျဖစ္ပါက ေက်ာင္းတက္ခဲ့သည့္ကာလကို ေက်ာင္းေထာက္ခံစာ/ ဘြဲ႕လက္မွတ္မိတၱဴ တင္ျပရန္ ျဖစ္ပါသည္။

 

(၄)    မနလမိတၱဴ(၁)စုံ တင္ျပရန္ ျဖစ္ပါသည္။ (မနလ၏ ဓါတ္ပုံႏွင့္ အခ်က္အလက္မ်ားပါရွိေသာ ေရွ႕စာမ်က္ႏွာ အပါအဝင္ အသုံးျပဳၿပီးေသာ စာမ်က္ႏွာအားလုံး)

 

(၅)    ေလၽွာက္ထားသူ အလုပ္လုပ္ကိုင္လ်က္ရွိေသာလုပ္ငန္းခြင္မွ ဝင္ေငြရရွိေၾကာင္းအေထာက္အထား တင္ျပရန္ ျဖစ္ပါသည္။ (၃၁-၁၂-၂၀၁၁ ရက္ေန႔ေနာက္ပိုင္း ဂ်ပန္နိုင္ငံသို႔ ေရာက္ရွိသူမ်ား

        အေနျဖင့္ တင္ျပရန္မလိုပါ။)

 

(၆)    မနလလဲလွယ္ေၾကးမွာ ယန္း ၃,၀၀၀/- ျဖစ္ပါသည္။

 

(၇)    သံ႐ုံးမွ လိုအပ္သည့္စိစစ္မွုမ်ားျပဳလုပ္ၿပီး ေလၽွာက္ထားသူထံ ဆက္သြယ္အေၾကာင္းၾကားသည့္အခါ က်သင့္ ေငြမ်ားအား Sumitomo Mitsui Bank Corporation (SMBC)၊ Gotanda Branch

        Current Account #4035008 ၊ Embassy of the Republic of the Union of Myanmar, Tel: 03-3441-9291 သို႔ ေပးသြင္းရန္ ျဖစ္ပါသည္။ ေပးသြင္းၿပီးပါက ေပးသြင္းထားသည့္ ဘဏ္ခ်လံ

        (မူရင္း)အား သံ႐ုံးသို ့ ျပန္လည္တင္ျပရန္ ျဖစ္ပါသည္။

 

(၈)    မနလသက္တမ္း (၆)လထက္ ေလ်ာ့နည္း၍ က်န္ရွိသူမ်ားသည္ သက္တမ္းတိုးေလၽွာက္ထားနိုင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။

 

(၉)    လိုအပ္ပါက သံ႐ုံးမွ ထပ္မံေတာင္းခံမည့္ အေထာက္အထားမ်ား တင္ျပရန္ ျဖစ္ပါသည္။

 

 

မနလ - သာမန္ျမန္မာနိုင္ငံကူးလက္မွတ္