နိုင္ငံျခားသားအေပၚ မွီခိုသူမ်ားအတြက္ သာမန္ျမန္မာနိုင္ငံကူးလက္မွတ္ သက္တမ္းတိုးျခင္း

 

(၁)     သံ႐ုံးဝက္ဘ္ဆိုက္တြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ မနလသက္တမ္းတိုးေလၽွာက္လႊာ (Download MS-Word   PDF) အား ျပည့္စုံစြာ ျဖည့္စြက္တင္ျပရန္ ျဖစ္ပါသည္။

 

(၂)     ကိုယ္ေရးရာဇဝင္မ်ားႏွင့္ ေရာင္စုံဓါတ္ပုံ(၁)ပုံစီ - (Download MS-Word   MS-Excel   PDF )

 

        (ဓါတ္ပုံမွာ- 35 x 45 mm အရြယ္အစား၊ ေရာင္စုံဓါတ္ပုံ-ေနာက္ခံအျဖဴ၊ နားရြက္ေပၚ၍ မ်က္ႏွာတြင္ ဆံပင္ ဖုံးအုပ္ျခင္းမရွိေစရပါ။ (၂)လအတြင္း ရိုက္ကူးထားေသာ ဓါတ္ပုံျဖစ္ရပါမည္။)

 

(၃)     ေလၽွာက္ထားသူ၏ မနလမိတၱဴ(၁)စုံ တင္ျပရန္ ျဖစ္ပါသည္။ (မနလ၏ ဓါတ္ပုံႏွင့္ အခ်က္အလက္မ်ားပါရွိ ေသာ ေရွ႕စာမ်က္ႏွာအပါအဝင္ အသုံးျပဳၿပီးေသာ စာမ်က္ႏွာအားလုံး)

 

(၄)     ဂ်ပန္ၿမိဳ႕နယ္႐ုံးမွ ထုတ္ေပးထားေသာ လက္ရွိမိသားစုစာရင္းမူရင္း တင္ျပရန္ ျဖစ္ပါသည္။

 

(၅)     အျပန္ေလယာဥ္စရိတ္ ေပးသြင္းထားသည့္ ေျပစာမိတၱဴ တင္ျပရန္ ျဖစ္ပါသည္။ (မေပးသြင္းရေသးပါက ေလၽွာက္ထားသူ၏ မနလမိတၱဴ၊ လက္ထပ္စာခ်ဳပ္မိတၱဴ၊ လက္ရွိမိသားစုစာရင္း တို႔အား

        တင္ျပ၍ ယန္း၁၂၅,၀၀၀/- အား အျပန္ေလယာဥ္စရိတ္အျဖစ္ ေပးသြင္းရန္ ျဖစ္ပါသည္။)

 

(၆)    သံ႐ုံးမွ ထုတ္ေပးထားသည့္ မွီခိုသူျဖစ္ေၾကာင္း ေထာက္ခံစာတင္ျပရန္ ျဖစ္ပါသည္။ (မွီခိုသူေထာက္ခံစာ မေလၽွာက္ထားရေသးပါက- ကိုယ္ေရးရာဇဝင္၊ ဓါတ္ပုံ(၁)ပုံ၊ ေလၽွာက္ထားသူ၏ မနလ

       မိတၱဴ၊ လက္ထပ္စာခ်ဳပ္မိတၱဴ၊ လက္ရွိမိသားစုစာရင္း၊ အျပန္ေလယာဥ္စရိတ္ ေပးသြင္းထားသည့္ေျပစာမိတၱဴ (သို႔) သံ႐ုံးမွ အျပန္ေလယာဥ္စရိတ္ ေပးသြင္းထားၿပီး မွီခိုသူအျဖစ္ သတ္မွတ္ေပးထား    

       သည့္ စာမိတၱဴတို႔ျဖင့္ ေလၽွာက္ထားရပါသည္။)

 

(၇)     မနလလဲလွယ္ေၾကးမွာ ယန္း ၃,၀၀၀/- ျဖစ္ပါသည္။

 

(၈)     သံ႐ုံးမွ လိုအပ္သည့္စိစစ္မွုမ်ားျပဳလုပ္ၿပီး ေလၽွာက္ထားသူထံ ဆက္သြယ္အေၾကာင္းၾကားသည့္အခါ က်သင့္ ေငြမ်ားအား Sumitomo Mitsui Bank Corporation (SMBC)၊ Gotanda Branch၊

        Current Account #4035008 ၊Embassy of the Republic of the Union of Myanmar, Tel: 03-3441-9291  သို႔ ေပးသြင္းရန္ ျဖစ္ပါသည္။ ေပးသြင္းၿပီးပါက ေပးသြင္းထားသည့္ ဘဏ္ခ်လံ

        (မူရင္း)အား သံ႐ုံးသို႔ ျပန္လည္တင္ျပရန္ ျဖစ္ပါသည္။

 

(၉)     မနလသက္တမ္း (၆)လထက္ေလ်ာ့နည္း၍ က်န္ရွိသူမ်ားသည္ သက္တမ္းတိုးေလၽွာက္ထားနိုင္မည္ ျဖစ္ပါ သည္။

 

(၁၀)   လိုအပ္ပါက သံ႐ုံးမွ ထပ္မံေတာင္းခံမည့္ အေထာက္အထားမ်ား တင္ျပရန္ ျဖစ္ပါသည္။

 

မနလ - သာမန္ျမန္မာနိုင္ငံကူးလက္မွတ္