ျမန္မာနိုင္ငံသားမ်ား ျမန္မာသံ႐ုံးတြင္ လက္ထပ္လိုျခင္းကိစၥ

 

(၁)    လက္ထပ္ခြင့္ျပဳပါရန္ ေလၽွာက္ထားသူႏွစ္ဦးမွ လက္မွတ္ေရးထိုးထားသည့္ ကိုယ္ေရးေလၽွာက္လႊာ ေရးသား တင္ျပရန္ ျဖစ္ပါသည္။

 

(၂)    ကိုယ္ေရးရာဇဝင္မ်ားႏွင့္ ေရာင္စုံဓါတ္ပုံ(၁)ပုံစီ - (Download MS-Word   MS-Excel   PDF ) (ဓါတ္ပုံမွာ- 35 x 45 mm အရြယ္အစား၊ ေရာင္စုံဓါတ္ပုံ-ေနာက္ခံအျဖဴ၊ နားရြက္ေပၚ၍ မ်က္ႏွာတြင္

        ဆံပင္ဖုံးအုပ္ျခင္း မရွိေစရပါ။ (၂)လအတြင္း ရိုက္ကူးထားေသာ ဓါတ္ပုံျဖစ္ရပါမည္။)

 

(၃)    လက္ထပ္မည့္သူႏွစ္ဦး၏ မနလမိတၱဴ(၁)စုံစီ တင္ျပရန္ ျဖစ္ပါသည္။ (မနလ၏ ဓါတ္ပုံႏွင့္ အခ်က္အလက္မ်ား ပါရွိေသာ ေရွ႕စာမ်က္ႏွာအပါအဝင္ အသုံးျပဳၿပီးေသာ စာမ်က္ႏွာအားလုံး)

 

(၄)    လက္ထပ္မည့္သူႏွစ္ဦး၏ မိဘတစ္ဦးဦး/ အုပ္ထိန္းသူမွ သားသမီးမ်ားမွာ အိမ္ေထာင္မရွိသူ လူလြတ္ျဖစ္ ေၾကာင္း ၿမိဳ႕နယ္တရား႐ုံးတြင္ က်မ္းက်ိန္ထားသည့္ က်မ္းက်ိန္လႊာမ်ား တင္ျပရန္ျဖစ္ပါ

        သည္။

(၅)    ႏွစ္ဖက္မိဘမ်ားမွ ထိမ္းျမားလက္ထပ္ျခင္းကို ကန္႔ကြက္ရန္မရွိေၾကာင္း လက္မွတ္ ေရးထိုးထားသည့္စာမူရင္း တင္ျပရန္ ျဖစ္ပါသည္။

 

(၆)    လက္ထပ္မည့္သူ ႏွစ္ဦး၏ နိုင္ငံသား စိစစ္ေရးကတ္ျပား မိတၱဴမ်ား တင္ျပရန္ ျဖစ္ပါသည္။

 

(၇)    လက္ထပ္မည့္သူႏွစ္ဦး၏ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ အိမ္ေထာင္စုစာရင္း မိတၱဴမ်ား တင္ျပရန္ ျဖစ္ပါသည္။

 

(၈)    သံ႐ုံးမွ လိုအပ္သည့္ စိစစ္မွုမ်ား ျပဳလုပ္ၿပီး ေလၽွာက္ထားသူထံ ဆက္သြယ္ အေၾကာင္းၾကားသည့္အခါ က်သင့္ ေငြမ်ားအား Sumitomo Mitsui Bank Corporation (SMBC)၊ Gotanda Branch၊

        Current Account #4035008 ၊Embassy of the Republic of the Union of Myanmar, Tel: 03-3441-9291  သို႔ ေပးသြင္းရန္ ျဖစ္ပါသည္။ ေပးသြင္းၿပီးပါက ေပးသြင္းထားသည့္ ဘဏ္ခ်လံ

        (မူရင္း) အား သံ႐ုံးသို႔ ျပန္လည္ တင္ျပရန္ ျဖစ္ပါသည္။

 

(၉)   လိုအပ္ပါက သံ႐ုံးမွ ထပ္မံ ေတာင္းခံမည့္ အေထာက္အထားမ်ား တင္ျပရန္ ျဖစ္ပါသည္။

 

 

မနလ - သာမန္ျမန္မာနိုင္ငံကူးလက္မွတ္