ဂ်ပန္နိုင္ငံသို႔ ေရာက္ရွိေနေသာ ျမန္မာနိုင္ငံသားအေပၚ မွီခိုသူမ်ားအတြက္ သာမန္ျမန္မာနိုင္ငံကူးလက္မွတ္ သက္တမ္းတိုးျခင္း

 

(၁)    သံ႐ုံးဝက္ဘ္ဆိုက္တြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ မနလသက္တမ္းတိုးေလၽွာက္လႊာ (Download MS-Word  PDF)အား ျပည့္စုံစြာ ျဖည့္စြက္တင္ျပရန္ ျဖစ္ပါသည္။

 

(၂)    ကိုယ္ေရးရာဇဝင္မ်ားႏွင့္ ေရာင္စုံဓါတ္ပုံ(၁)ပုံစီ - (Download MS-Word   MS-Excel   PDF ) (ဓါတ္ပုံမွာ- 35 x 45 mm အရြယ္အစား၊ ေရာင္စုံဓါတ္ပုံ-ေနာက္ခံအျဖဴ၊ နားရြက္ေပၚ၍ မ်က္ႏွာတြင္

        ဆံပင္ဖုံးအုပ္ျခင္း မရွိေစရပါ။ (၂)လအတြင္း ရိုက္ကူးထားေသာ ဓါတ္ပုံျဖစ္ရပါမည္။)

 

(၃)    ေလၽွာက္ထားသူ၏ မနလမိတၱဴ(၁)စုံ တင္ျပရန္ ျဖစ္ပါသည္။ (မနလ၏ဓါတ္ပုံႏွင့္ အခ်က္အလက္မ်ားပါရွိ ေသာ ေရွ႕စာမ်က္ႏွာအပါအဝင္ အသုံးျပဳၿပီးေသာ စာမ်က္ႏွာအားလုံး)

 

(၄)    ျမန္မာနိုင္ငံ (သို႔မဟုတ္) ဂ်ပန္နိုင္ငံတြင္ လက္ထပ္ထားသည့္ လက္ထပ္စာခ်ဳပ္မိတၱဴ တင္ျပရန္ ျဖစ္ပါသည္။

 

(၅)    ျမန္မာနိုင္ငံမွ အိမ္ေထာင္စုစာရင္းမိတၱဴ (သို႔မဟုတ္) ဂ်ပန္ၿမိဳ႕နယ္႐ုံးမွ ထုတ္ေပးထားေသာ လက္ရွိမိသားစု စာရင္းမူရင္း တင္ျပရန္ ျဖစ္ပါသည္။

 

(၆)    ေလၽွာက္ထားသူ၏ ျမန္မာနိုင္ငံသား ခင္ပြန္း/ဇနီး (အခြန္ထမ္းေဆာင္သူ) သည္ ၃၁-၁၂-၂၀၁၁ ရက္ေန႔မတိုင္မွီ ေရာက္ရွိသူျဖစ္ပါက ၃၁-၁၂-၂၀၁၁ အထိ အခြန္ေပး ေဆာင္ထားေသာ ေျပစာ

        မိတၱဴ တင္ျပရန္(သို႔မဟုတ္)  ဝင္ေငြခြန္အျပည့္ မေပးေဆာင္ရေသးပါက ေနာက္ဆုံးေပးေဆာင္ခဲ့ သည့္ အခြန္ေျပစာ မိတၱဴ တင္ျပရန္ ျဖစ္ပါသည္။

        ( ၃၁-၁၂-၂၀၁၁ ရက္ေန႔ေနာက္ပိုင္း ဂ်ပန္နိုင္ငံသို႔ ေရာက္ရွိသူမ်ားအေနျဖင့္တင္ျပရန္မလိုပါ။)

 

(၇)    ေလၽွာက္ထားသူသည္ ဂ်ပန္နိုင္ငံသို႔ေရာက္ရွိၿပီး လက္မထပ္မွီ အလုပ္လုပ္ကိုင္ခဲ့သူျဖစ္ပါက ယခင္အလုပ္လုပ္ကိုင္ခဲ့ေသာ လုပ္ငန္းခြင္မွ ဝင္ေငြရရွိေၾကာင္း အေထာက္အထား

        (ပထမဆုံးအႀကိမ္ ျမန္မာနိုင္ငံသား မွီခိုသူ အျဖစ္ ေလၽွာက္ထားသူမ်ားအတြက္သာ)

 

(၈)    ေလၽွာက္ထားသူသည္ ဂ်ပန္နိုင္ငံသို႔ေရာက္ရွိၿပီး လက္မထပ္မွီ ေက်ာင္းတက္ဖူးသူျဖစ္ပါက ေက်ာင္းတက္သည့္ ကာလကို ေက်ာင္းေထာက္ခံစာ/ ဘြဲ႕လက္မွတ္မိတၱဴ တင္ျပရန္  ျဖစ္ပါသည္။

 

(၉)    မနလလဲလွယ္ေၾကးမွာ ယန္း ၃,၀၀၀/- ျဖစ္ပါသည္။

 

(၁၀)    သံ႐ုံးမွ လိုအပ္သည့္စိစစ္မွုမ်ားျပဳလုပ္ၿပီး ေလၽွာက္ထားသူထံ ဆက္သြယ္အေၾကာင္းၾကားသည့္အခါ က်သင့္ ေငြမ်ားအား Sumitomo Mitsui Bank Corporation (SMBC)၊ Gotanda Branch၊

         Current Account #4035008 ၊Embassy of the Republic of the Union of Myanmar, Tel: 03-3441-9291  သို႔ ေပးသြင္းရန္ ျဖစ္ပါသည္။ ေပးသြင္းၿပီးပါက ေပးသြင္းထားသည့္ ဘဏ္ခ်လံ

        (မူရင္း) အား သံ႐ုံးသို႔ ျပန္လည္တင္ျပရန္ ျဖစ္ပါသည္။

 

(၁၁)    မနလသက္တမ္း (၆)လထက္ေလ်ာ့နည္း၍ က်န္ရွိသူမ်ားသည္ သက္တမ္းတိုးေလၽွာက္ထားနိုင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။

 

(၁၂)    လိုအပ္ပါက သံ႐ုံးမွ ထပ္မံေတာင္းခံမည့္ အေထာက္အထားမ်ား တင္ျပရန္ ျဖစ္ပါသည္။

 

မနလ - သာမန္ျမန္မာနိုင္ငံကူးလက္မွတ္