ျမန္မာနိုင္ငံသား မိဘႏွစ္ပါးမွ ေမြးဖြားေသာကေလးမ်ားအတြက္ သာမန္ျမန္မာနိုင္ငံကူးလက္မွတ္ ေလၽွာက္ထားလိုျခင္းကိစၥ

 

(၁)     သံ႐ုံးဝက္ဘ္ဆိုက္တြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ ကေလးအတြက္ မနလထုတ္ေပးပါရန္ ေလၽွာက္လႊာ ( Download  MS-Word  PDF) အား ျပည့္စုံစြာ ျဖည့္စြက္တင္ျပရန္ ျဖစ္ပါသည္။

 

(၂)     ကိုယ္ေရးရာဇဝင္မ်ားႏွင့္ ေရာင္စုံဓါတ္ပုံ(၁)ပုံစီ - (Download MS-Word   MS-Excel   PDF )

 

        (ဓါတ္ပုံမွာ- 35 x 45 mm အရြယ္အစား၊ ေရာင္စုံဓါတ္ပုံ-ေနာက္ခံအျဖဴ၊ နားရြက္ေပၚ၍ မ်က္ႏွာတြင္ ဆံပင္ဖုံးအုပ္ျခင္း မရွိေစရပါ။ (၂)လအတြင္း ရိုက္ကူးထားေသာ ဓါတ္ပုံျဖစ္ရပါမည္။)

 

(၃)     မိခင္၊ ဖခင္တို႔၏ မနလမိတၱဴမ်ား(၁)စုံစီ  (မနလ၏ ဓါတ္ပုံႏွင့္ အခ်က္အလက္မ်ားပါရွိေသာ ေရွ႕စာမ်က္ႏွာအပါအဝင္ အသုံးျပဳၿပီးေသာ စာမ်က္ႏွာအားလုံး) (သို ့မဟုတ္) မိခင္၊ ဖခင္တို့၏

        ျမန္မာႏိုင္ငံသား စိစစ္ေရး ကတ္ျပားမိတၱဴမ်ား တင္ျပရန္ ျဖစ္ပါသည္။

 

(၄)     ဂ်ပန္ၿမိဳ႕နယ္႐ုံးမွ ထုတ္ေပးထားေသာ လက္ရွိမိသားစုစာရင္းမူရင္း တင္ျပရန္ ျဖစ္ပါသည္။

 

(၅)     လက္ထပ္စာခ်ဳပ္မိတၱဴ တင္ျပရန္ ျဖစ္ပါသည္။ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ ျမဳိနယ္ရုံးတြင္ လက္ထပ္ပါက လက္ထပ္စာခ်ဳပ္မူရင္းႏွင့္ အဂၤလိပ္ဘာသာျပန္ထားသည့္ နိုႀတီမိတၱဴ တင္ျပရန္ ျဖစ္ပါသည္။

 

(၆)     ကေလး၏-

        (က) ေဆး႐ုံမွထုတ္ေပးထားေသာ ေမြးစာရင္းမိတၱဴ

        (ခ) ဂ်ပန္ ၿမိဳ႕နယ္႐ုံးမွ ထုတ္ေပးထားေသာ ေမြးစာရင္းမူရင္း

        (ဂ) အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္ ေမြးစာရင္း နိုႀတီမိတၱဴ တင္ျပရန္ ျဖစ္ပါသည္။

 

(၇)     မနလအသစ္ေၾကးမွာ ယန္း ၃,၀၀၀/- ျဖစ္ပါသည္။

 

(၈)     သံ႐ုံးမွ လိုအပ္သည့္စိစစ္မွုမ်ားျပဳလုပ္ၿပီး ေလၽွာက္ထားသူထံ ဆက္သြယ္အေၾကာင္းၾကားသည့္အခါ က်သင့္ ေငြမ်ားအား Sumitomo Mitsui Bank Corporation (SMBC)၊ Gotanda Branch၊

        Current Account #4035008 ၊Embassy of the Republic of the Union of Myanmar, Tel: 03-3441-9291  သို႔ ေပးသြင္းရန္ ျဖစ္ပါသည္။ ေပးသြင္းၿပီးပါက ေပးသြင္းထားသည့္ ဘဏ္ခ်လံ

        (မူရင္း) အား သံ႐ုံးသို႔ ျပန္လည္တင္ျပရန္ ျဖစ္ပါသည္။

 

(၉)     လိုအပ္ပါက သံ႐ုံးမွ ထပ္မံေတာင္းခံမည့္ အေထာက္အထားမ်ား တင္ျပရန္ ျဖစ္ပါသည္။

 

မနလ - သာမန္ျမန္မာနိုင္ငံကူးလက္မွတ္