သာမန္ျမန္မာနိုင္ငံကူးလက္မွတ္ ေပ်ာက္ဆုံး/ပ်က္စီး၍ အသစ္ေလၽွာက္ထားလိုျခင္းကိစၥ

 

(၁)    သံ႐ုံးဝက္ဘ္ဆိုက္တြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ မနလေပ်ာက္ဆုံး/ပ်က္စီး၍ အသစ္ေလၽွာက္ထားသည့္ ေလၽွာက္လႊာ (Download MS-Word   PDF) အား ျပည့္စုံစြာ ျဖည့္စြက္တင္ျပရန္ ျဖစ္ပါသည္။

 

(၂)    ကိုယ္ေရးရာဇဝင္မ်ားႏွင့္ ေရာင္စုံဓါတ္ပုံ(၁)ပုံစီ - (Download MS-Word   MS-Excel   PDF ) (ဓါတ္ပုံမွာ- 35 x 45 mm အရြယ္အစား၊ ေရာင္စုံဓါတ္ပုံ-ေနာက္ခံအျဖဴ၊ နားရြက္ေပၚ၍ မ်က္ႏွာတြင္

        ဆံပင္ ဖုံးအုပ္ျခင္း မရွိေစရပါ။ (၂)လအတြင္း ရိုက္ကူးထားေသာ ဓါတ္ပုံျဖစ္ရပါမည္။)

 

(၃)    မနလမိတၱဴ(၁)စုံ တင္ျပရန္ ျဖစ္ပါသည္။ (မနလ၏ဓါတ္ပုံႏွင့္ အခ်က္အလက္မ်ားပါရွိေသာ ေရွ႕စာမ်က္ႏွာ အပါအဝင္ အသုံးျပဳၿပီးေသာ စာမ်က္ႏွာအားလုံး)

 

(၄)    မနလေပ်ာက္ဆုံးေၾကာင္း ဂ်ပန္နိုင္ငံရွိ သက္ဆိုင္ရာရဲစခန္းသို႔ တိုင္ၾကားထားသည့္ အေထာက္အထားမူရင္း တင္ျပရန္ ျဖစ္ပါသည္။

 

(၅)    ကာယကံရွင္မွ မနလေပ်ာက္ဆုံးသြားရသည့္ အေၾကာင္းအရင္းအား ျပည့္စုံစြာေရးသားတင္ျပရန္ ျဖစ္ပါသည္။

 

(၆)    ျမန္မာနိုင္ငံသား စိစစ္ေရးကတ္ျပား မိတၱဴ တင္ျပရန္ ျဖစ္ပါသည္။

 

(၇)    ျမန္မာနိုင္ငံရွိ အိမ္ေထာင္စုစာရင္းမိတၱဴ တင္ျပရန္ ျဖစ္ပါသည္။

 

(၈)    ေလၽွာက္ထားသူသည္ အလုပ္လုပ္ကိုင္သူျဖစ္ပါက-

 

        (က) ေလၽွာက္ထားသူသည္ ၃၁-၁၂-၂၀၁၁ ရက္ေန႔မတိုင္မွီ ေရာက္ရွိသူျဖစ္ပါက ေနာက္ဆုံး ေပးေဆာင္ထားခဲ့သည့္ ဝင္ေငြခြန္ ေျပစာ မိတၱဴ တင္ျပရပါမည္။

 

        (ခ) ဝင္ေငြခြန္ ေပးေဆာင္ရန္ အၾကဳံးဝင္သည့္ ၃၁-၁၂-၂၀၁၁ ရက္ေန႔အထိ ဝင္ေငြခြန္ အျပည့္ မေပးေဆာင္ရေသးပါက ေနာက္ဆုံး ေပးေဆာင္ခဲ့သည့္ အခြန္ေျပစာႏွင့္ ေလၽွာက္ထားသူ

         အလုပ္လုပ္ကိုင္လ်က္ရွိေသာ လုပ္ငန္းခြင္မွ ဝင္ေငြရရွိေၾကာင္း အေထာက္အထား တို႔ကို တင္ျပရန္ ျဖစ္ပါသည္။

 

        (ဂ) ဂ်ပန္နိုင္ငံသို႔ ေရာက္ရွိၿပီး အလုပ္မလုပ္ကိုင္မီ ဂ်ပန္နိုင္ငံတြင္ ေက်ာင္းတက္ခဲ့ဖူးသူျဖစ္ပါက ေက်ာင္းတက္ခဲ့သည့္ ကာလကို ေက်ာင္းေထာက္ခံစာ/ ဘြဲ႕လက္မွတ္ မိတၱဴ တင္ျပရန္ ျဖစ္ပါသည္။

 

        (ဃ) ၃၁-၁၂-၂၀၁၁ ရက္ေန႔ေနာက္ပိုင္း ဂ်ပန္နိုင္ငံသို႔ ေရာက္ရွိသူမ်ားအေနျဖင့္ တင္ျပရန္ မလိုပါ။

 

(၉)     ေလၽွာက္ထားသူသည္ ျမန္မာနိုင္ငံသားအေပၚ မွီခိုသူျဖစ္ပါက သံ႐ုံးမွထုတ္ေပးထားေသာ မွီခိုသူအျဖစ္ အသိ အမွတ္ျပဳထားသည့္ ေထာက္ခံစာမိတၱဴ တင္ျပရန္ ျဖစ္ပါသည္။

        (၃၁-၁၂-၂၀၁၁ ရက္ေန႔ မတိုင္မီထုတ္ေပးထားေသာ မနလကိုင္ေဆာင္သူမ်ားသာ တင္ျပရန္ ျဖစ္ပါသည္။)

 

(၁၀)    ေလၽွာက္ထားသူသည္ နိုင္ငံျခားသားအေပၚ မွီခိုသူျဖစ္ပါက -

 

        (က) သံ႐ုံးမွ ထုတ္ေပးထားေသာ မွီခိုသူအျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳထားသည့္ ေထာက္ခံစာ မိတၱဴ

 

        (ခ) အျပန္ေလယာဥ္စရိတ္ ေပးသြင္းထားသည့္ ေျပစာ မိတၱဴ

 

(၁၁)    ေလၽွာက္ထားသူသည္ ဂ်ပန္နိုင္ငံတြင္ ေက်ာင္းသားျဖစ္ပါက ေက်ာင္းသားျဖစ္ေၾကာင္း ေထာက္ခံစာမူရင္း (သို႔မဟုတ္) ေက်ာင္းသားကတ္မိတၱဴ တင္ျပရန္ ျဖစ္ပါသည္။

 

(၁၂)    မနလလဲလွယ္ေၾကးမွာ ယန္း ၃,၀၀၀/- ျဖစ္ၿပီး၊ ေပ်ာက္ဆုံး/ပ်က္စီးဒါဏ္ေၾကးမွာ ယန္း ၁၀,၀၀၀/- ျဖစ္ပါသည္။

 

(၁၃)    သံ႐ုံးမွ လိုအပ္သည့္ စိစစ္မွုမ်ား ျပဳလုပ္ၿပီး ေလၽွာက္ထားသူထံ ဆက္သြယ္ အေၾကာင္းၾကားသည့္အခါ က်သင့္ ေငြမ်ားအား Sumitomo Mitsui Bank Corporation (SMBC)၊ Gotanda Branch၊

        Current Account #4035008 ၊Embassy of the Republic of the Union of Myanmar သို႔ ေပးသြင္းရန္ ျဖစ္ပါသည္။ ေပးသြင္းၿပီးပါက ေပးသြင္းထားသည့္ ဘဏ္ခ်လံ(မူရင္း)အား သံ႐ုံးသို႔

        ျပန္လည္ တင္ျပရန္ ျဖစ္ပါသည္။

 

(၁၄)    လိုအပ္ပါက သံ႐ုံးမွ ထပ္မံ ေတာင္းခံမည့္ အေထာက္အထားမ်ား တင္ျပရန္ ျဖစ္ပါသည္။

 

မနလ - သာမန္ျမန္မာနိုင္ငံကူးလက္မွတ္