အစိုးရပညာေတာ္သင္မ်ား ေဆာင္ရြက္ရန္လိုအပ္ခ်က္မ်ား ႏွင့္ ျဖည့္စြက္ရန္ပုံစံမ်ား

ပုံစံမ်ားအား တရား၀င္ရုံးသုံး ျမန္မာစာ စာလုံးျဖစ္သည့္ Myanmar2 Unicode Font ျဖင့္ ျပဳလုပ္ထားပါသျဖင့္ ဤစာလုံးမ်ားအား ျမင္ႏိုင္ရန္ Myanmar2 Unicode Font အား ဦးစြာ ထည့္သြင္းထားရန္ လိုအပ္ပါသည္။ Myanmar2 Unicode Font အား ဤေနရာအား နွိပ္၍ download လုပ္ ရယူၿပီး Install လုပ္ရန္ လိုအပ္ပါသည္။

 

© September 2011, Myanmar Embassy, Tokyo.