ဂ်ပန္နိုင္ငံသို႔ Technical Intern Training Program ျဖင့္ လာေရာက္သည့္ ျမန္မာအလုပ္သမားမ်ားအား ေမတၱာရပ္ခံခ်က္

၁။       ျမန္မာသံ႐ုံး၊ တိုက်ိဳၿမိဳ႕အေနျဖင့္ ဂ်ပန္နိုင္ငံတြင္ လာ‌ေရာက္အလုပ္လုပ္ကိုင္ေသာ ျမန္မာနိုင္ငံသား မ်ားအတြက္ ဂ်ပန္နိုင္ငံ၏ အလုပ္သမားဥပေဒပါအခြင့္အေရးမ်ား  အျပည့္အဝ ခံစားနိုင္ေရး၊ ျမန္မာနိုင္ငံ သားမ်ားအတြက္ လုံျခဳံမွုရွိေသာ လုပ္ငန္းခြင္ျဖစ္ေရး၊ အလုပ္သမားမ်ား ျပည္ပလုပ္ငန္းခြင္မွ နည္းပညာ မ်ားႏွင့္ အေတြ႕အၾကဳံမ်ားရရွိေရး စသည္တို႔ကို ရည္ရြယ္ၿပီး အလုပ္သမားကိစၥမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ စစ္ေဆး ျခင္း၊ ၾကပ္မတ္ျခင္း၊ ညႇိႏွိုင္းျခင္းႏွင့္ လိုအပ္လၽွင္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းႏွင့္အညီ ေဆာင္ရြက္ျခင္းတို႔ကို ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါသည္။

၂။       ျမန္မာအလုပ္သမားမ်ားအက်ိဳးကို ပိုမိုထိေရာက္စြာေဆာင္ရြက္နိုင္ရန္ ဦးတည္၍ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လမွစတင္ၿပီး ျမန္မာသံ႐ုံးအေနျဖင့္ ဂ်ပန္နိုင္ငံမွ အလုပ္သမားမ်ားေခၚယူသည့္ ကုမၸဏီမ်ားသည္ မွန္ကန္မွုရွိ-မရွိ၊ အလုပ္သမားမ်ား အမွန္တကယ္ရရွိခံစားနိုင္မည့္ လုပ္ခလစာ ႏွင့္ အလုပ္သမားမ်ားထံမွ ျဖတ္ေတာက္ေကာက္ခံမည့္စရိတ္မ်ား ဆီေလၽွာ္မွုရွိ-မရွိ၊ အလုပ္သမားမ်ား၏လုပ္ငန္းခြင္ႏွင့္ ေနရာထိုင္ခင္း မ်ားလုံျခဳံစိတ္ခ်၍ အဆင္ေျပနိုင္မွုရွိ-မရွိ၊ လုပ္ငန္းခြင္သည္ န်ဴကလီးယား ဓါတ္ေရာင္ျခည္သင့္မွု လြတ္ကင္း သည့္ ေဒသျဖစ္-မျဖစ္ စသည္တို႔ကို အေသးစိတ္ စစ္ေဆးလ်က္ ႏွစ္ဦး ႏွစ္ဖက္အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းေစနိုင္မည့္ ကုမၸဏီမ်ား၌သာ ျမန္မာနိုင္ငံသားမ်ား အလုပ္လုပ္ကိုင္ခြင့္ရရွိနိုင္ေရးအတြက္ ၾကပ္မတ္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိ ပါသည္။

၃။       ထို႔ျပင္ ျမန္မာအလုပ္သမားမ်ားအေပၚ ျမန္မာနိုင္ငံမွ အလုပ္သမားေအဂ်င္စီမ်ားႏွင့္ ဂ်ပန္ ကုမၸဏီမ်ားမွ မမွန္မကန္ လုပ္ေဆာင္ျခင္းမျပဳလုပ္နိုင္ရန္ႏွင့္ အလုပ္သမားအခြင့္အေရး အျပည့္အဝရရွိ ေစရန္ရည္ရြယ္၍ ျမန္မာသံ႐ုံးမွ တာဝန္ရွိသူမ်ားသည္ ဂ်ပန္နိုင္ငံသို႔ ေရာက္ရွိလာေသာ အလုပ္သမားမ်ား ႏွင့္ေတြ႕ဆုံကာ လိုအပ္သည္မ်ားကိုေမးျမန္း၍ သက္ဆိုင္ရာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ညႇိႏွိုင္းေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိပါသည္။

၄။       ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လမတိုင္မီွ ေရာက္ရွိေနေသာ ျမန္မာအလုပ္သမားမ်ား၊ ျမန္မာသံ႐ုံးႏွင့္ ေတြ႕ဆုံၿပီးေသာ ျမန္မာအလုပ္သမားမ်ားအပါအဝင္ တိုက္ရိုက္မေတြ႕ဆုံရေသးသည့္ ျမန္မာအလုပ္သမား မ်ားအားလုံးအေနျဖင့္ ေနာင္တြင္အခက္အခဲမ်ားႏွင့္ ၾကဳံေတြ႕လာပါက သံ႐ုံးမွဥပေဒႏွင့္အညီ ပူးေပါင္းကူညီ ေဆာင္ရြက္မွုမ်ားျပဳလုပ္နိုင္ရန္ သံ႐ုံးသို႔ ဆက္သြယ္သတင္းေပးပို႔နိုင္ေရးအတြက္ ျမန္မာသံ႐ုံးမွ စီစဥ္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါသည္။

၅။       သို႔ျဖစ္ပါ၍ ျမန္မာအလုပ္သမားမ်ားအေပၚ ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးလုပ္ငန္းကို အရွိန္အဟုန္ျဖင့္ တိုးျမႇင့္ ေဆာင္ရြက္နို င္ရန္အတြက္ ဂ်ပန္နိုင္ငံ၌ ေရာက္ရွိေနေသာ ျမန္မာအလုပ္သမားမ်ားအေနျဖင့္ ျမန္မာသံ႐ုံး၊ တိုက်ိဳၿမိဳ႕၏ http://www.myanmar-embassy-tokyo.net/labour/ တြင္ ပုံစံမ်ား ရယူလ်က္ မိမိတို႔ႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကို ေရးသြင္း သတင္း ေပးပို႔ျခင္းျဖင့္ သံ႐ုံးႏွင့္အတူပါဝင္ ပူးေပါင္း ကူညီ ေဆာင္ရြက္နိုင္ပါရန္ ေမတၱာရပ္ခံအပ္ပါသည္။

မွတ္ခ်က္

(၁)     ျဖည့္စြက္ၿပီးပုံစံအား အီးေမးလ္ျဖင့္ ေပးပို႔လိုပါက email address- labour@myanmar-embassy-tokyo.net သို႔ attachment အေနျဖင့္ ေပးပို႔နိုင္ပါသည္။

(၂)     ျဖည့္စြက္ၿပီးပုံစံအား  စာတိုက္မွ ေပးပို႔လိုပါက Embassy of the Republic of the Union of Myanmar, Shinagawa-ku, 4-8-26 Kita-Shinagawa,140-0001, Tokyo သို႔ Register ျပဳလုပ္ၿပီးေပးပို႔ နိုင္ပါသည္။

(၃)     ျဖည့္စြက္ၿပီးပုံစံအား ဖက္စ္ျဖင့္ ေပးပို႔လိုပါက ဖက္စ္နံပါတ္  03-3447-7394 သို႔ ေပးပို႔နိုင္ပါသည္။

 

ဂ်ပန္နိုင္ငံသို႔ Technical Intern Training Program ျဖင့္ လာေရာက္သည့္ ျမန္မာအလုပ္သမားမ်ား ျဖည့္စြက္ရန္ပုံစံ ရယူရန္ (MS-Word - PDF)