လုပ္ငန္းဗီဇာ (Single) (Business Visa)                                   

 

       နိုင္ငံကူးလက္မွတ္မူရင္း၊သက္တမ္းအနည္းဆုံး()လက်န္ရွိရန္၊

       Application for Entry/Business Visa  တြင္ျပည့္စုံစြာျဖည့္စြက္ရန္၊

       ေနာက္ခံအျဖဴေရာင္ ကာလာဓါတ္ပုံတစ္ပုံ (size: 3.5 cm x 4.5 cm)

       နိုင္ငံကူးလက္မွတ္၏ ဓါတ္ပုံပါရွိသည့္စာမ်က္ႏွာမိတၱဴ၊

       ျမန္မာနိုင္ငံရွိကုမၸဏီ/အဖြဲ႕အစည္းမွဖိတ္ၾကားစာ၊

       ရင္းႏွီးျမႇပ္ႏွံမွု ျပဳလုပ္ေနၿပီးျဖစ္ေသာ  ကုမၸဏီမ်ားအေနျဖင့္ ကုမၸဏီမွတ္ပုံတင္လက္မွတ္ (သို႔မဟုတ္) Form 6 (သို႔မဟုတ္) Form 26  တင္ျပရမည္၊

       ရင္းႏွီးျမႇပ္ႏွံမွုျပဳၿပီးျဖစ္ေသာ ကုမၸဏီမ်ား အေနျဖင့္ သတ္မွတ္အခြန္အခ ေပးေဆာင္ ထားသည့္ ေျပစာမိတၱဴမ်ား တင္ျပရမည္၊

       အခြန္ကင္းလြတ္ခြင့္ရထားေသာကုမၸဏီမ်ား အေနျဖင့္ ကင္းလြတ္ခြင့္ျပဳထားသည့္ အေထာက္အထား မိတၱဴမ်ား တင္ျပရမည္၊

       လုပ္ငန္းစတင္ေလ့လာရန္ သြားေရာက္သူမ်ားအတြက္ ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ လက္ရွိလုပ္ငန္းေဆာင္ ရြက္လ်က္ရွိသည့္ ဆက္စပ္ ကုမၸဏီတစ္ခုခု၏ အခြန္အခ ေပးေဆာင္သည့္ ေျပစာကို တင္ျပရမည္၊

       အခြန္ထမ္းေဆာင္ရန္ ေဆာင္ရြက္ဆဲ ကုမၸဏီမ်ားျဖစ္ပါက ေဆာင္ရြက္ဆဲ စာရြက္စာတမ္း မိတၱဴမ်ားတင္ျပရမည္။

       အခြန္စည္းၾကပ္ရမည့္ ကာလ မေရာက္ရွိေသးေသာ ကုမၸဏီမ်ားအေနျဖင့္ က်ိဳးေၾကာင္းေဖာ္ျပခ်က္ တင္ျပရမည္၊

       ဗီဇာခယန္း တစ္ဦးလၽွင္ ယန္း၄၅၀၀/- ၊အႀကိမ္ႀကိမ္ ျပည္ဝင္ခြင့္ဗီဇာခ တစ္ဦးလၽွင္ ယန္း၂၄၀၀၀/- ကိုသံ႐ုံး၏ေငြစာရင္းေခါင္စဥ္ကိုသံ႐ုံး၏ေငြစာရင္းအမွတ္၊

          ミャンマー連邦共和国大使館

        EMBASSY OF THE REPUBLIC OF THE UNION OF MYANMAR

        三井住友銀行

        SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATION

        五反田支店

        GOTANDA BRANCH

        NON-RESIDENT CURRENT ACCOUNT

         非居住者口座 - 当座4035008  သို႔  ေပးသြင္း၍ ဘဏ္ေျပစာအား သံ႐ုံး သို႔ (မူရင္း)တင္ျပရန၊္

       ဝန္ေဆာင္ခတစ္ဦးလၽွင္ယန္း၁၀၀၀/-ကိုသံ႐ုံးေကာင္တာ၌ေပးေခ်ရန္ (ယာယီ)

 

Business Visa

 

         Original Passport valid for at least 6 months

         Dully-filled Application Form (Entry/Business Visa Form)

         One recent colour photo(3.5 cm x 4.5 cm/White Background)

         A photocopy of a page of passport with the applicant's photo shown

         Invitation letter from the Company which was registered under Myanmar Company Act

         the copy of valid Company Registration Certificate.

         Tax payment record

         Tax exemption certificate

         For starting period of  established Company,  to submit the explanation letter from the respective company about tax payment.

         For still procession period  on tax payment, to submit the copies of the procession document  on tax payment from the respective company.

         For  waiting period  on tax payment by company, to submit the explanation letter from the respective company.

         Visa Fee: Yen 4500  per/person(for Single Entry/Business )( Submit to the following Embassy A/C No.)

         Visa Fee: Yen 24000  per/person(for Multiple Entry/Business )( Submit to the following Embassy A/C No.)

ミャンマー連邦共和国大使館

          EMBASSY OF THE REPUBLIC OF THE UNION OF MYANMAR

          三井住友銀行

          SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATION

          五反田支店

          GOTANDA BRANCH

          NON-RESIDENT CURRENT ACCOUNT

非居住者口座 - 当座4035008  and submit  the bank receive (original) to Embassy .

         Service Fee-Yen 1000  /- ( Per/Person) ( To pay cash at the  Embassy's Counter) (Temporary)

 

商務ビザ(Single)(Business Visa)

   

        パスポート原本(入国時に6か月以上有効期限があること)

        入国/商務ビザ用申請用紙(すべて記入済みのもの)

        カラー写真(3.5 cm X 4.5 cm/背景-白の無地、最近のもの)

        申請者のパスポートコピー(写真のあるページ)

        ミャンマーの会社・団体から招聘状を提出

        すでに参入している会社の場合会社登記証、またはFORM 6、またはFORM26 を提出

        初めて事業視察へ行かれる方はミャンマーで現在事業展開中の関連会社の納税証を提出

        すでに参入している会社の場合、所定の納税証コピーを提出

        免税許可を所有している会社は免税許可書類コピーを提出

        納税準備中の会社は準備中書類コピーを提出

        納税前初めて事業展開の会社は説明書を提出

                    Singleビザ申請料 4,500円 、数次ビザ申請料24,000円を下記口座へお振込み下さいますようお願いいたします。

受領時に振り込み明細書原本を大使館に提出し、控えが必要な方は事前にコピーを取ってください。

 

         三井住友銀行 五反田支店 

          非居住者 当座預金 4035008

          ミャンマー連邦共和国大使館

 

        取り扱い手数料 一人あたり1,000円を大使館窓口にてお支払い下さいますようお願い致します。(一時的)