နိုင္ငံတကာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားဗီဇာ (Official Visa)                    

      

         ミャンマー連邦共和国大使館

        EMBASSY OF THE REPUBLIC OF THE UNION OF MYANMAR

        三井住友銀行

        SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATION

        五反田支店

        GOTANDA BRANCH

        NON-RESIDENT CURRENT ACCOUNT

         非居住者口座 - 当座4035008 သို႔ ေပးသြင္း၍ ဘဏ္ေျပစာအား သံ႐ုံး သို႔ (မူရင္း)တင္ျပရန္ ၊

 

International Organization (Official Visa)

 

ミャンマー連邦共和国大使館

           EMBASSY OF THE REPUBLIC OF THE UNION OF MYANMAR

          三井住友銀行

         SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATION

          五反田支店

          GOTANDA BRANCH

          NON-RESIDENT CURRENT ACCOUNT

非居住者口座 - 当座4035008  and submit  the bank receive (original) to Embassy .

 

国際機関関係者ビザ(International Organizations Official Visa)

 

         三井住友銀行 五反田支店 

          非居住者 当座預金 4035008

          ミャンマー連邦共和国大使館