ယာဥ္အမွုထမ္းဗီဇာ ( Mutliple )

              

ယာဥ္အမႈထမ္းဗီဇာ ( Multiple ) ေလ်ွာက္ထားရာတြင္ ေလွ်ာက္ထားသူသည္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ စာရြက္ စာတမ္း အေထာက္အထားမ်ား တင္ျပရမည္ ျဖစ္ပါသည္ - 

 

(၁)     အနည္းဆံုး သက္တမ္း ( ၆ ) လ ႏွင့္ စာမ်က္ႏွာ အလြတ္ ( ၂ ) ရြက္ က်န္ရွိသည့္ ႏိုင္ငံကူး လက္မွတ္မူရင္း ။

 

(၂)     ေနာက္ခံအျဖဴေရာင္ ေရာင္စုံ ဓါတ္ပုံတစ္ပုံ ( size: 3.5 cm x 4.5 cm ) ။

 

(၃)     ျပည့္စံုစြာ ျဖည့္စြက္ထားေသာ Applicatoin for Crew Visa ေလွ်ာက္လႊာ။

 

(၄)     ေလွ်ာက္ထားသူ၏ ဓါတ္ပုံပါရွိေသာ ႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္၏ စာမ်က္ႏွာ မိတၱဴ ။

 

(၅)     တရားဝင္သက္တမ္းရွိေသာ ယာဥ္အမႈထမ္းလုိင္စင္ မိတၱဴ ။

 

(၆)     သြားေရာက္လိုသည့္ ကိစၥရပ္ ၊ ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္မည့္ လူပုဂၢိဳလ္ / အဖြဲ႕အစည္း ေဖာ္ျပရမည္။

 

(၇)     အၾကိမ္ၾကိမ္ျပည္၀င္ခြင့္ ျပဳလုပ္လုိသည့္ အေၾကာင္းအရာအတြက္ ခိုင္မာေသာ အေထာက္အထား။

 

(၈)     တစ္ဦးလွ်င္ (၂) နွစ္ သက္တမ္းရွိ ဗီဇာအတြက္ ယန္း ၁၆,၇၂၀ႏႈန္းျဖင့္ သံ႐ုံး၏ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ ေငြစာရင္းအမွတ္သို႔ ေပးသြင္းထားေသာ ဘဏ္ေငြသြင္းခ်လံ ( မူရင္း ) ။

 

                   ミャンマー連邦共和国大使館

                   EMBASSY OF THE REPUBLIC OF THE UNION OF MYANMAR

                   三井住友銀行

                   SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATION

                   五反田支店

                   GOTANDA BRANCH

                   NON-RESIDENT CURRENT ACCOUNT

                   非居住者口座 - 当座4035008

 

(၉)    လိုအပ္ပါက သံရံုးမွ ထပ္မံေတာင္းခံသည့္ အေထာက္အထားမ်ား တင္ျပရမည္။  

 

 

 

Crew Visa ( Multiple )

 

          Required Documents for Crew Visa ( Multiple ) are as follows :

 

(1)     Original Passport with minimum validity of six months and two blank passport pages.

 

(2)     One recent colour photo with white background ( 3.5 cm x 4.5 cm ) .

 

(3)     Duly filled Application Form ( Application for Crew Visa Form ) .

 

(4)     One photocopy of passport information and applicant's photo page.

 

(5)     A photocopy of valid Crew License.

 

(6)     Documents mentioning purpose of entry, Name and Address of concerned Company / Organizaiton.

 

(7)    Reason for applying multiple entry visa.

 

(8)    Visa Fee: Yen 16,720  per / person ( for 2 Years ),

        ( Submit to the following Embassy Account Number and submit  the original bank receive to the Embassy .)

 

ミャンマー連邦共和国大使館

                   EMBASSY OF THE REPUBLIC OF THE UNION OF MYANMAR

                   三井住友銀行

                   SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATION

                   五反田支店

                   GOTANDA BRANCH

                   NON-RESIDENT CURRENT ACCOUNT

       非居住者口座 - 当座4035008

 

(9)    Applicants may be asked to provide other documents if and when necessary. 

  

 

乗務員ビザ ( Crew Visa ) Multiple

 

 

乗務員ビザ(数次)を申請される方は下記の書類等を提出してください。

 

(1)スポート原本(入国時に6か月以上有効期限があること、未記入のページが2ページ以上あること)

 

(2)ラー写真(3.5 cm X 4.5 cm/背景-白の無地、最近のもの)

 

(3)/商務ビザ用申請用紙(すべて記入済みのもの)

 

(4)請者のパスポートコピー(写真のあるページ)

 

(5)勤務する組織発行の乗務員証のコピー(有効期限内のもの)

 

(6)訪問目的、ミャンマーで連絡可能な人物・組織の名称を明記

 

(7)数次ビザの申請理由書。

 

(8)Multiple Visa ( 2 Years ) 申請料16,720円を下記口座へお振込みいただき、受領時に振り込み明細書原本を大使館に提出してください。控えが必要な方は事前にコピーを取ってください。

        

    三井住友銀行 五反田支店 

    非居住者 当座預金 4035008

    ミャンマー連邦共和国大使館

 

(9)必要に応じて追加書類を提出していただく場合もございます