ယာဥ္အမွုထမ္းဗီဇာ Crew Visa ( Single )      

 

                 

        (က) ယာဥ္အမွုထမ္းအျဖစ္ အလုပ္လုပ္ကိုင္ရန္ ဝင္ေရာက္ခြင့္ဗီဇာ

          ျပည္တြင္းေလေၾကာင္းလိုင္း တစ္ခုခုမွ ဖိတ္ေခၚစာ / လက္ရွိေလယာဥ္ အမွုထမ္း အျဖစ္           တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေၾကာင္း အေထာက္အထား တင္ျပရမည္၊

          ေလေၾကာင္း လိုင္းျဖစ္ေၾကာင္း သက္ဆိုင္ရာဝန္ႀကီးဌာန၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ / ေထာက္ခံခ်က္         တင္ျပရမည္၊

        () အထူးေလယာဥ္ျဖင့္ ဝင္ေရာက္မည့္ ယာဥ္အမွုထမ္း ဝင္ေရာက္ခြင့္ဗီဇာ

         ミャンマー連邦共和国大使館

        EMBASSY OF THE REPUBLIC OF THE UNION OF MYANMAR

        三井住友銀行

        SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATION

        五反田支店

        GOTANDA BRANCH

        NON-RESIDENT CURRENT ACCOUNT

 

 

Crew Visa ( Single )

ミャンマー連邦共和国大使館

           EMBASSY OF THE REPUBLIC OF THE UNION OF MYANMAR

          三井住友銀行

         SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATION

          五反田支店

          GOTANDA BRANCH

          NON-RESIDENT CURRENT ACCOUNT

 

乗務員ビザ ( Crew Visa ) Single

            スポート原本(入国時に6か月以上有効期限があること)

            /商務ビザ用申請用紙(すべて記入済みのもの)

            ラー写真(3.5 cm X 4.5 cm/背景-白の無地、最近のもの)

            請者のパスポートコピー(写真のあるページ)

 

    (1) 通常の乗務員として入国する場合

    ャンマー国内の航空会社からの招待状/実際に入国する便に乗務する旨明記された推薦状

    係省庁発行の航空会社許可証/証明書

 

    (2) 特別機の乗務員として入国する場合

    人の公式訪問のためのチャーター便の乗務員であるという自国からの推薦状

    間航空会社のチャーター便の場合、関係省庁からの入国許可証と勤務する航空会社からの職業証明書を提出

    ザ申請料 5,200円を下記大使館口座へお振込みくださいますようお願い致します。 

            受領時に振り込み明細書原本を大使館に提出し、控えが必要な方は事前にコピーを取ってください。

         三井住友銀行 五反田支店 

          非居住者 当座預金 4035008

          ミャンマー連邦共和国大使館

            り扱い手数料 一人あたり1,000円を大使館窓口にてお支払い下さいますようお願い致します。

 

 

Dec 2016, Visa Section, Myanmar Embassy Tokyo

http://www.myanmar-embassy-tokyo.net/