ယာဥ္အမွုထမ္းဗီဇာ ( Single )  

                     

ယာဥ္အမႈထမ္းဗီဇာ ( Single ) ေလ်ွာက္ထားရာတြင္ ေလွ်ာက္ထားသူသည္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ စာရြက္စာတမ္း အေထာက္အထားမ်ား တင္ျပရမည္ ျဖစ္ပါသည္ - 

 

(၁)     အနည္းဆံုး သက္တမ္း ( ၆ ) လ ႏွင့္ စာမ်က္ႏွာ အလြတ္ ( ၂ ) ရြက္ က်န္ရွိသည့္ ႏိုင္ငံကူး           လက္မွတ္မူရင္း ။

(၂)     ေနာက္ခံအျဖဴေရာင္ ေရာင္စုံ ဓါတ္ပုံတစ္ပုံ ( size: 3.5 cm x 4.5 cm ) ။

(၃)     ျပည့္စံုစြာ ျဖည့္စြက္ထားေသာ Applicatoin for Tourist Visa ေလွ်ာက္လႊာ။

(၄)     ေလွ်ာက္ထားသူ၏ ဓါတ္ပုံပါရွိေသာ ႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္၏ စာမ်က္ႏွာ မိတၱဴ ။

(၅)     တရားဝင္သက္တမ္းရွိေသာ ယာဥ္အမႈထမ္းလုိင္စင္ မိတၱဴ ။

(၆)     သြားေရာက္လိုသည့္ ကိစၥရပ္ ၊ ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္မည့္ လူပုဂၢိဳလ္ / အဖြဲ႕အစည္း   ေဖာ္ျပရမည္။

(၇)     တစ္ဦးလွ်င္ (၃) လ သက္တမ္းရွိ ဗီဇာအတြက္ ယန္း ၂၀,၉၀၀ ႏႈန္း ၊ (၆) လ သက္တမ္းရွိဗီဇာ အတြက္ ယန္း ၄၁,၈၀၀ ႏႈန္း ၊ (၁၂) လ သက္တမ္းရွိ ဗီဇာအတြက္ ယန္း ၆၂,၇၀၀     ႏႈန္းျဖင့္ သံ႐ုံး၏ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ ေငြစာရင္းအမွတ္သို႔ ေပးသြင္းထားေသာ ဘဏ္ေငြသြင္း ခ်လံ ( မူရင္း ) ။

                   ミャンマー連邦共和国大使館

                   EMBASSY OF THE REPUBLIC OF THE UNION OF MYANMAR

                   三井住友銀行

                   SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATION

                   五反田支店

                   GOTANDA BRANCH

                   NON-RESIDENT CURRENT ACCOUNT

                   非居住者口座 - 当座4035008

(၈)     ဝန္ေဆာင္ခ တစ္ဦးလၽွင္ ယန္း ၁၀၀၀ ႏႈန္းျဖင့္ သံ႐ုံးေကာင္တာ၌ ေပးေခ်ရမည္။

(၉)     လိုအပ္ပါက သံရံုးမွ ထပ္မံေတာင္းခံသည့္ အေထာက္အထားမ်ား တင္ျပရမည္။  

 

 

Crew Visa ( Single )

          Required Documents for Crew Visa ( Single ) are as follows :

(1)     Original Passport with minimum validity of six months and two blank passport    pages.

          (2)     One recent colour photo with white background ( 3.5 cm x 4.5 cm ) .

(3)     Duly filled Application Form ( Application for Tourist Visa Form ) .

(4)     One photocopy of passport information and applicant's photo page.

(5)     A photocopy of valid Crew License.

(6)     Document mentioning purpose of entry, Name and Address of concerned Company / Organizaiton.

          (7)     Visa Fee: Yen 20,900  per / person ( for 3 Months ), Yen 41,800  per / person               ( for 6 Months ), Yen 62,700  per / person ( for 12 Months ), ( Submit to the                following Embassy Account Number and submit  the original bank receive to            Embassy .)

ミャンマー連邦共和国大使館

                   EMBASSY OF THE REPUBLIC OF THE UNION OF MYANMAR

                   三井住友銀行

                   SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATION

                   五反田支店

                   GOTANDA BRANCH

                   NON-RESIDENT CURRENT ACCOUNT

            非居住者口座 - 当座4035008

(8)     Service Fee - Yen 1000 /- ( Per/Person) ( Need to pay cash at the Embassy's Counter )

     (9)     Applicants may be asked to provide other documents if and when necessary. 

 

 

 

乗務員ビザ ( Crew Visa ) Single

乗務員ビザ(シングル)を申請される方は下記の書類等を提出してください。

(1)スポート原本(入国時に6か月以上有効期限があること、未記入のページが2ページ以上あること)

(2)ラー写真(3.5 cm X 4.5 cm/背景-白の無地、最近のもの)

(3)/商務ビザ用申請用紙(すべて記入済みのもの)

(4)請者のパスポートコピー(写真のあるページ)

(5)勤務する組織発行の乗務員証のコピー(有効期限内のもの)

(6)訪問目的、ミャンマーで連絡可能な人物・組織の名称を明記

(7)ザ申請料 5,200円を下記口座へお振込みいただき、受領時に振り込み明細書原本を大使館に提出してください。控えが必要な方は事前にコピーを取ってください。

         三井住友銀行 五反田支店 

          非居住者 当座預金 4035008

          ミャンマー連邦共和国大使館

(8)り扱い手数料 一人あたり1,000円を大使館窓口にてお支払い下さいますようお願い致します。

(9)必要に応じて追加書類を提出していただく場合もございます