သံတမန္၏ ဧည့္သည္မ်ား ျပည္ဝင္ဗီဇာ ( Multiple )

 

( ၁ )     အနည္းဆုံး သက္တမ္း ( ၆ ) လ ႏွင့္ စာမ်က္ႏွာ အလြတ္ ( ၂ ) ရြက္ က်န္ရွိသည့္ နိုင္ငံကူးလက္မွတ္ မူရင္း။

( ၂ )     ေနာက္ခံအျဖဴေရာင္ ဓါတ္ပုံတစ္ပုံ ( Size 3.5 cm x 4.5 cm ) ။

( ၃ )     ျပည့္စုံစြာ ျဖည့္စြက္ထားေသာ Application for Diplomatic Guests Visa ေလၽွာက္လႊာ။

( ၄ )     ေလၽွာက္ထားသူ၏ ဓါတ္ပုံပါရွိေသာ နိုင္ငံကူးလက္မွတ္၏ စာမ်က္ႏွာ မိတၱဴ။

( ၅ )     ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ တာဝန္ ထမ္းေဆာင္လ်က္ရွိေသာ သံတမန္ႏွင့္ ေဆြမ်ိဳးေတာ္စပ္ပုံအေထာက္အထား။

( ၆ )     ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ လိုက္ပါ ေနထိုင္လိုသည့္ အေၾကာင္းအရင္းႏွင့္ ေနထိုင္မည့္ ကာလအပိုင္းအျခား ေဖာ္ျပခ်က္။

( ၇ )     ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ တာဝန္ ထမ္းေဆာင္လ်က္ရွိေသာ သံတမန္၏ နိုင္ငံကူးလက္မွတ္မိတၱဴ၊ သံတမန္၏ ျပည္ေနခြင့္ႏွင့္ အႀကိမ္ႀကိမ္ျပည္ဝင္ခြင့္ မိတၱဴႏွင့္ သံတမန္၏ သက္ေသခံကတ္ျပားမိတၱဴ။

( ၈ )     အႀကိမ္ႀကိမ္ျပည္ခြင့္ ျပဳလုပ္လိုသည့္ အေၾကာင္းအရာအတြက္ ခိုင္မာေသာ အေထာက္အထား။

( ၉ )     တစ္ဦးလၽွင္ ( ၃ ) လ သက္တမ္းရွိ ဗီဇာ အတြက္ ယန္း ၁၀,၉၀၀/- ႏႈန္း၊ ( ၆ ) လ သက္တမ္းရွိ ဗီဇာ အတြက္ ယန္း ၂၁,၇၀၀/- ႏႈန္း၊ (၁၂) လ သက္တမ္းရွိ ဗီဇာ အတြက္ ယန္း ၄၃,၄၀၀/- ႏႈန္း ျဖင့္ သံ႐ုံး၏ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ

            ေငြစာရင္း အမွတ္သို႔ ေပးသြင္းထားေသာ ဘဏ္ေငြသြင္းခ်လံ မူရင္း။

 

            ミャンマー連邦共和国大使館

             EMBASSY OF THE REPUBLIC OF THE UNION OF MYANMAR

            三井住友銀行

             SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATION

            五反田支店

             GOTANDA BRANCH

            NON-RESIDENT CURRENT ACCOUNT

            非居住者口座 - 当座4035008

 

( ၁၀)    လိုအပ္ပါက သံ႐ုံးမွ ထပ္မံေတာင္းခံသည့္ အေထာက္အထားမ်ား တင္ျပရမည္။

 

Diplomatic Guests Visa ( Multiple )

 

( 1 )     Original Passport with minimum validity of six months and two blank passport pages.

( 2 )     One recent colour photo with white background ( Size 3.5 cm x 4.5 cm ).

( 3 )     Dully filled Application Form (Application for Diplomatic Guests Visa ).

( 4 )     One photocopy of passport information and applicant's photo page.

( 5 )     Evidence of the relationship with the Diplomat, who is working in Myanmar.

( 6 )     Purpose of entry and desire period of stay in Myanmar.

( 7 )     Photocopy of Diplomat's Passport, Diplomat's ID card, Stay Permit and Re-entry permit of Diplomat.

( 8 )     Reason for applying multiple entry visa.

( 9 )     Visa fee - Yen 10,900 per person ( 3 Months ) , Yen 21,700 per person ( 6 Months ) , Yen 43,400 per person ( 12 Months ) . Transfer to the following Embassy Account Number and

            submit the original back receive to the Embassy :

 

            ミャンマー連邦共和国大使館

          EMBASSY OF THE REPUBLIC OF THE UNION OF MYANMAR

          三井住友銀行

          SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATION

          五反田支店

          GOTANDA BRANCH

          NON-RESIDENT CURRENT ACCOUNT

         非居住者口座 - 当座4035008

 

(10)     Applicants may asked to provide other documents if and when necessary.

 

 

 

外交官のゲストのビザ (Diplomatic Guests Visa ) Multiple

 

外交官のゲストのビザ (Diplomatic Guests Visa ) (数次)を申請される方は下記の書類等を提出してください。

 

(1) スポート原本(入国時に6か月以上有効期限があること、未記入のページが2ページ以上あること)

(2) ラー写真(3.5 cm X 4.5 cm/背景-白の無地、最近のもの)

(3) /商務ビザ用申請用紙(すべて記入済みのもの)

(4) 請者のパスポートコピー(写真のあるページ)

(5) ミャンマー国内で職務に就いている外交官との関係を示す証明

(6) 入国目的とミャンマーでの滞在希望日数を明記したもの

(7) 外交官パスポートの写し、外交官身分証明書の写し、外交官の在留許可と再入国許可が明記されたものの写し

(8) 数次ビザ申請理由が明記された証明書

(9) 数次ビザ申請料 (3か月)10,900, (6か月)21,700, (12か月) 43,400を下記口座へお振込みいただき、受領時に振り込み明細書原本を大使館に提出してください。控えが必要な方は事前にコピーを取ってください。

 

         三井住友銀行 五反田支店 

          非居住者 当座預金 4035008

          ミャンマー連邦共和国大使館

 

(10)必要に応じて追加書類を提出していただく場合もございます