သံတမန္၏ ဧည့္သည္မ်ား ျပည္ဝင္ဗီဇာ ( Single )

 

( ၁ )    အနည္းဆုံး သက္တမ္း ( ၆ ) လ ႏွင့္ စာမ်က္ႏွာ အလြတ္ ( ၂ ) ရြက္ က်န္ရွိသည့္ နိုင္ငံကူးလက္မွတ္ မူရင္း။

( ၂ )    ေနာက္ခံ အျဖဴေရာင္ ဓါတ္ပုံတစ္ပုံ ( Size 3.5 cm x 4.5 cm ) ။

( ၃ )    ျပည့္စုံစြာ ျဖည့္စြက္ထားေသာ Application for Diplomatic Guests Visa ေလၽွာက္လႊာ။

( ၄ )    ေလၽွာက္ထားသူ၏ ဓါတ္ပုံပါရွိေသာ နိုင္ငံကူးလက္မွတ္၏ စာမ်က္ႏွာ မိတၱဴ။

( ၅ )    ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ တာဝန္ ထမ္းေဆာင္လ်က္ရွိေသာ သံတမန္ႏွင့္ ေဆြမ်ိဳးေတာ္စပ္ပုံ အေထာက္အထား။

( ၆ )    ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ လိုက္ပါ ေနထိုင္လိုသည့္ အေၾကာင္းအရင္းႏွင့္ ေနထိုင္မည့္ ကာလ အပိုင္းအျခား ေဖာ္ျပခ်က္။

( ၇ )    ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ တာဝန္ ထမ္းေဆာင္လ်က္ရွိေသာ သံတမန္၏ နိုင္ငံကူးလက္မွတ္မိတၱဴ၊ သံတမန္၏ ျပည္ေနခြင့္ႏွင့္ အႀကိမ္ႀကိမ္ျပည္ဝင္ခြင့္မိတၱဴ၊ သံတမန္၏ သက္ေသခံကတ္ျပား မိတၱဴ။

( ၈ )    ဗီဇာခ တစ္ဦးလၽွင္ ယန္း ၂,၂၀၀/- ႏႈန္းျဖင့္ သံ႐ုံး၏ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ ေငြစာရင္းအမွတ္သို႔ ေပးသြင္းထားေသာ ဘဏ္ ေငြသြင္းခ်လံမူရင္း။

 

          ミャンマー連邦共和国大使館

           EMBASSY OF THE REPUBLIC OF THE UNION OF MYANMAR

          三井住友銀行

           SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATION

          五反田支店

           GOTANDA BRANCH

          NON-RESIDENT CURRENT ACCOUNT

         非居住者口座 - 当座4035008

 

( ၉ )    လိုအပ္ပါက သံ႐ုံးမွ ထပ္မံ ေတာင္းခံသည့္ အေထာက္အထားမ်ား တင္ျပရမည္။

 

 

 

Diplomatic Guests Visa ( Single )

 

( 1 )     Original Passport with minimum validity of six months and two blank passport pages.

( 2 )     One recent colour photo with white background ( Size 3.5 cm x 4.5 cm ).

( 3 )     Dully filled Application Form (Application for Diplomatic Guests Visa ).

( 4 )     One photocopy of passport information and applicant's photo page.

( 5 )     Evidence of the relationship with the Diplomat, who is working in Myanmar.

( 6 )     Purpose of entry and desire period of stay in Myanmar.

( 7 )     Photocopy of Diplomat's Passport, Diplomat's ID card, Stay Permit and Re-entry permit of Diplomat.

( 8 )     Visa fee - Yen 2,200/- ( per person). Transfer to the following Embassy Account Number and submit the original back receive to the Embassy:

 

            ミャンマー連邦共和国大使館

            EMBASSY OF THE REPUBLIC OF THE UNION OF MYANMAR

            三井住友銀行

            SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATION

            五反田支店

            GOTANDA BRANCH

            NON-RESIDENT CURRENT ACCOUNT

            非居住者口座 - 当座4035008

 

( 9 )     Applicants may asked to provide other documents if and when necessary.

 

 

 

 

 

外交官のゲストのビザ (Diplomatic Guests Visa ) Single

 

外交官のゲストのビザ (Diplomatic Guests Visa ) (シングル)を申請される方は下記の書類等を提出してください。

 

(1) スポート原本(入国時に6か月以上有効期限があること、未記入のページが2ページ以上あること)

(2) ラー写真(3.5 cm X 4.5 cm/背景-白の無地、最近のもの)

(3) /商務ビザ用申請用紙(すべて記入済みのもの)

(4) 請者のパスポートコピー(写真のあるページ)

(5) ミャンマー国内で職務に就いている外交官との関係を示す証明

(6) 入国目的とミャンマーでの滞在希望日数を明記したもの

(7) 外交官パスポートの写し、外交官身分証明書の写し、外交官の在留許可と再入国許可が明記されたものの写し

(8)ビザ申請料 2,200円を下記口座へお振込みいただき、受領時に振り込み明細書原本を大使館に提出してください。控えが必要な方は事前にコピーを取ってください。

 

         三井住友銀行 五反田支店 

          非居住者 当座預金 4035008

          ミャンマー連邦共和国大使館

 

(9)必要に応じて追加書類を提出していただく場合もございます