သံတမန္ / သံအဖြဲ႕ဝင္ဗီဇာ ( Gratis Diplomatic / Official Courtesy Visa )  

 

        သံတမန္ / သံအဖြဲ႕၀င္ဗီဇာ ေလ်ွာက္ထားရာတြင္ ေလွ်ာက္ထားသူသည္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ စာရြက္ စာတမ္း အေထာက္အထားမ်ား တင္ျပရမည္ ျဖစ္ပါသည္။

 

          (၁)     အနည္းဆံုး သက္တမ္း ( ၆ ) လ ႏွင့္ စာမ်က္ႏွာ အလြတ္ ( ၂ ) ရြက္ က်န္ရွိသည့္ ႏိုင္ငံကူး လက္မွတ္မူရင္း ။

 

          (၂)     ေနာက္ခံအျဖဴေရာင္ ေရာင္စုံ ဓါတ္ပုံတစ္ပုံ ( size: 3.5 cm x 4.5 cm ) ။

 

          (၃)     ျပည့္စံုစြာ ျဖည့္စြက္ထားေသာ Application for Gratis Diplomatic / Official Courtesy Visa ေလွ်ာက္လႊာ။

 

          (၄)     ေလွ်ာက္ထားသူ၏ ဓါတ္ပုံပါရွိေသာ ႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္၏ စာမ်က္ႏွာမိတၱဴ ။

 

          (၅)     ဂ်ပန္ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာမွ ထုတ္ေပးေသာ ေထာက္ခံစာ ( သို႔မဟုတ္ ) သက္ဆိုင္ရာ သံရံုးမ်ားမွ ထုတ္ေပးေသာ ေထာက္ခံစာ ။

 

          (၆)     လိုအပ္ပါက သံရံုးမွ ထပ္မံေတာင္းခံသည့္ အေထာက္အထားမ်ား တင္ျပရမည္။

 

 

 

Gratis Diplomatic / Official Courtesy Visa

 

        Required Documents for Gratis Diplomatic / Official Courtesy Visa are as follows:

 

        (1)     Original Passport with minimum validity of six months and two blank passport pages.

 

        (2)     One recent colour photo with white background (3.5 cm x 4.5 cm).

 

        (3)     Duly filled Application Form (Application for Gratis Diplomatic / Official Courtesy Visa Form).

 

        (4)     One photocopy of passport information and applicant's photo page.

 

        (5)     Diplomatic Note Verbal from Ministry of Foreign Affairs (or) Authorities concerned.

 

        (6)     Applicants may be asked to provide other documents if and when necessary.

 

 

 

 

外交/公用ビザ ( Gratis Diplomatic / Official Courtesy Visa )

 

外交/公用ビザを申請される方は下記の書類等を提出してください。

 

(1)    スポート原本 ( 入国時に6か月以上有効期限があること、未記 入のページが2ページ以上あること)

 

        (2)        ラー写真 ( 3.5 cm X 4.5 cm/背景-白の無地、最近のもの)

 

            (3)        /商務ビザ用申請用紙(すべて記入済みのもの)

 

            (4)        請者のパスポートコピー(写真のあるページ)

 

            (5)        本外務省または関係大使館からの口上書の原本

 

     (6)        必要に応じて追加書類を提出していただく場合もございます