ပညာေရးဗီဇာ ( Single )

      

    ပညာေရးဗီဇာ ( Single ) ေလ်ွာက္ထားရာတြင္ ေလွ်ာက္ထားသူသည္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ စာရြက္စာတမ္း အေထာက္အထားမ်ား တင္ျပရမည္ ျဖစ္ပါသည္ -

 

        (၁)    အနည္းဆံုး သက္တမ္း ( ၆ ) လ ႏွင့္ စာမ်က္ႏွာ အလြတ္ ( ၂ ) ရြက္ က်န္ရွိသည့္ ႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္မူရင္း ။

 

        (၂)    ေနာက္ခံအျဖဴေရာင္ ေရာင္စုံ ဓါတ္ပုံတစ္ပုံ ( size: 3.5 cm x 4.5 cm ) ။

 

        (၃)    ျပည့္စံုစြာ ျဖည့္စြက္ထားေသာ Applicatoin for Education Visa ေလွ်ာက္လႊာ။

 

        (၄)    ေလွ်ာက္ထားသူ၏ ဓါတ္ပုံပါရွိေသာ ႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္၏ စာမ်က္ႏွာ မိတၱဴ ။

 

        (၅)    ေက်ာင္းတက္ရန္ျဖစ္ပါက သက္ဆိုင္ရာ တကၠသိုလ္ / နိုင္ငံျခားဘာသာသင္ေက်ာင္း၏ ေထာက္ခံခ်က္။

 

        (၆)    ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ ေက်ာင္းမ်ားတြင္ စာသင္ၾကားသည့္ ဆရာ / ဆရာမမ်ား ျဖစ္ပါက သက္ဆိုင္ရာ ေက်ာင္းမ်ားမွ ေထာက္ခံခ်က္ ။

 

        (၇)    ဗီဇာခ တစ္ဦးလၽွင္ ယန္း ၅၂၀၀ ႏႈန္းျဖင့္ သံ႐ုံး၏ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ ေငြစာရင္းအမွတ္သို႔ ေပးသြင္းထားေသာ ဘဏ္ေငြသြင္းခ်လံ ( မူရင္း ) ။

 

                   ミャンマー連邦共和国大使館

                   EMBASSY OF THE REPUBLIC OF THE UNION OF MYANMAR

                   三井住友銀行

                   SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATION

                   五反田支店

                   GOTANDA BRANCH

                   NON-RESIDENT CURRENT ACCOUNT

                   非居住者口座 - 当座4035008

 

(၈)     ဝန္ေဆာင္ခ တစ္ဦးလၽွင္ ယန္း ၁၀၀၀ ႏႈန္းျဖင့္ သံ႐ုံးေကာင္တာ၌ ေပးေခ်ရမည္။

 

(၉)     လိုအပ္ပါက သံရံုးမွ ထပ္မံေတာင္းခံသည့္ အေထာက္အထားမ်ား တင္ျပရမည္။  

 


 

 

Education Visa ( Single )

 

    Required Documents for Education Visa ( Multiple ) are as follows :

 

(1)     Original Passport with minimum validity of six months and two blank passport pages.

 

(2)     One recent colour photo with white background ( 3.5 cm x 4.5 cm ) .

 

(3)     Duly filled Application Form ( Application for Tourist Visa Form ) .

 

(4)     One photocopy of passport information and applicant's photo page.

 

(5)     Letter of Acceptance / invitation from a University / College in Myanmar ( for student ).

 

(6)     Letter of Recommendation from a University / College under the Ministry of  Education of Myanmar ( for Teacher / Lecturer ) .

 

(7)     Visa Fee: Yen 5,200 /- ( per / person ) ( Submit to the  following Embassy Account Number and submit  the original bank receive to Embassy .)

 

ミャンマー連邦共和国大使館

                   EMBASSY OF THE REPUBLIC OF THE UNION OF MYANMAR

                   三井住友銀行

                   SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATION

                   五反田支店

                   GOTANDA BRANCH

                   NON-RESIDENT CURRENT ACCOUNT

       非居住者口座 - 当座 4035008

 

(8)     Service Fee - Yen 1000 /- ( Per/Person) ( Need to pay cash at the Embassy's Counter )

 

(9)     Applicants may be asked to provide other documents if and when necessary. 

 

 

 

 

教育ビザ ( Education Visa ) Single

 

教育ビザ(シングル)を申請される方は下記の書類等を提出してください。

 

(1)スポート原本 ( 入国時に6か月以上有効期限があること、未記入のページが2ページ以上あること)

 

(2)ラー写真( 3.5 cm X 4.5 cm/背景-白の無地、最近のもの)

 

(3)/商務ビザ用申請用紙(すべて記入済みのもの)

 

(4)請者のパスポートコピー(写真のあるページ)

 

(5)学の場合関連大学/外国語学校の推薦状

 

(6)育省管轄の学校などで教える教員の方は関連学校からの推薦状

 

(7)ザ申請料5,200円を下記口座へお振込みいただき、受領時に振り込み明細書原本を大使館に提出してください。控えが必要な方は事前にコピーを取ってください。

 

         三井住友銀行 五反田支店 

          非居住者 当座預金 4035008

          ミャンマー連邦共和国大使館

 

(8)取り扱い手数料 一人あたり1,000円を大使館窓口にてお支払い下さいますようお願い致します。

 

(9)必要に応じて追加書類を提出していただく場合もございます