အလုပ္သမားဗီဇာ ( Employment Visa )  

 

 

အလုပ္သမားဗီဇာ ( Employment Visa ) ေလ်ွာက္ထားရာတြင္ ေလွ်ာက္ထားသူသည္ ေအာက္ ေဖာ္ျပပါ စာရြက္စာတမ္း အေထာက္အထားမ်ား တင္ျပရမည္ ျဖစ္ပါသည္ -

 

    (၁)    အနည္းဆံုး သက္တမ္း ( ၆ ) လ ႏွင့္ စာမ်က္ႏွာ အလြတ္ ( ၂ ) ရြက္ က်န္ရွိသည့္ ႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္မူရင္း ။

 

    (၂)    ေနာက္ခံအျဖဴေရာင္ ေရာင္စုံ ဓါတ္ပုံတစ္ပုံ ( size: 3.5 cm x 4.5 cm ) ။

 

    (၃)    ျပည့္စံုစြာ ျဖည့္စြက္ထားေသာ Application for Employment Visa ေလွ်ာက္လႊာ။

 

    (၄)    ေလွ်ာက္ထားသူ၏ ဓါတ္ပုံပါရွိေသာ ႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္၏ စာမ်က္ႏွာ မိတၱဴ ။

 

    (၅)    သက္ဆိုင္ရာ ကုမၸဏီ / အဖြဲ႕အစည္းမွ အလုပ္ခန္႕စာ ( သို႕ ) ဖိတ္ေခၚစာ ။

 

    (၆)    ဖိတ္ၾကားစာ ေပးပို႔ေသာ ကုမၸဏီ / အဖြဲ႕အစည္း၏ သက္တမ္းရွိသည့္ ကုမၸဏီ / အဖြဲ႕ အစည္း မွတ္ပုံတင္လက္မွတ္မိတၱဴ။

 

    (၇)    ဗီဇာခ တစ္ဦးလွ်င္ ယန္း ၅၂၀၀ ႏႈန္းျဖင့္ သံ႐ုံး၏ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ ေငြစာရင္းအမွတ္သို႔ ေပးသြင္းထားေသာ ဘဏ္ေငြသြင္းခ်လံ ( မူရင္း ) ။

                  

                   ミャンマー連邦共和国大使館

                   EMBASSY OF THE REPUBLIC OF THE UNION OF MYANMAR

                   三井住友銀行

                   SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATION

                   五反田支店

                   GOTANDA BRANCH

                   NON-RESIDENT CURRENT ACCOUNT

                   非居住者口座 - 当座4035008

 

        (၈)    လိုအပ္ပါက သံရံုးမွ ထပ္မံေတာင္းခံသည့္ အေထာက္အထားမ်ား တင္ျပရမည္။  


 

 

Employment  Visa 

 

    Required Documents for Employment Visa are as follows :

 

        (1)    Original Passport with minimum validity of six months and two full empty pages.

 

        (2)    One recent colour photo with white background ( 3.5 cm x 4.5 cm ) .

 

        (3)    Duly filled Application Form ( Application for Employment Visa Form ) .

 

        (4)    A photocopy of a page of passport with the applicant's photo shown.

 

        (5)    The appointment letter (or) invitation letter from the company which is registered under the Myanmar Company Act.

 

        (6)    A photocopy of valid Company Registration Certificate.

 

        (7)    Visa Fee: Yen 5,200 /- ( per / person ) ( Submit to the  following Embassy Account Number and submit  the original bank receive to Embassy .)

 

    ミャンマー連邦共和国大使館

                   EMBASSY OF THE REPUBLIC OF THE UNION OF MYANMAR

                   三井住友銀行

                   SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATION

                   五反田支店

                   GOTANDA BRANCH

                   NON-RESIDENT CURRENT ACCOUNT

       非居住者口座 - 当座4035008

 

(8)     Applicants may be asked to provide other documents if and when necessary. 


 

就労ビザ ( Employment Visa )

 

就労ビザを申請される方は下記の書類等を提出してください。

 

(1)  パスポート原本(入国時に6か月以上有効期限があること、未記入のページが2ページ以上あること)

 

(2) カラー写真(3.5 cm X 4.5 cm/背景-白の無地、最近のもの)

 

(3) 入国/商務ビザ用申請用紙(すべて記入済みのもの)

 

(4) 申請者のパスポートコピー(写真のあるページ)

 

(5) 関係企業または組織からの任命書または招待状

 

(6) 招待した企業または組織の登記簿コピー(有効期限内もの)

 

(7) ビザ申請料 5,200円を下記大使館口座へお振込みいただき、受領時に振り込み明細書原本を大使館に提出してください。控えが必要な方は事前にコピーを取ってください。

 

         三井住友銀行 五反田支店 

          非居住者 当座預金 4035008

          ミャンマー連邦共和国大使館

 

(8) 必要に応じて追加書類を提出していただく場合もございます