နိုင္ငံတကာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ဗီဇာ ( Single )      

 

 

ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားဗီဇာ ( Single ) ေလ်ွာက္ထားရာတြင္ ေလွ်ာက္ထားသူသည္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ စာရြက္စာတမ္း အေထာက္အထားမ်ား တင္ျပရမည္ ျဖစ္ပါသည္ -

   

    (၁)    အနည္းဆံုး သက္တမ္း ( ၆ ) လ ႏွင့္ စာမ်က္ႏွာ အလြတ္ ( ၂ ) ရြက္ က်န္ရွိသည့္ ႏိုင္ငံကူး လက္မွတ္မူရင္း ။

 

    (၂)    ေနာက္ခံအျဖဴေရာင္ ေရာင္စုံ ဓါတ္ပုံတစ္ပုံ ( size: 3.5 cm x 4.5 cm ) ။

 

    (၃)    ျပည့္စံုစြာ ျဖည့္စြက္ထားေသာ Application for International Organization Official Visa ေလွ်ာက္လႊာ။

 

    (၄)    ေလွ်ာက္ထားသူ၏ ဓါတ္ပုံပါရွိေသာ ႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္၏ စာမ်က္ႏွာ မိတၱဴ ။

 

    (၅)    UN မွ အသိအမွတ္ျပဳထားေသာ ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႕အစည္း (သို႔) ျမန္မာႏိုင္ငံ၊ ျပည္ေထာင္စု အစိုးရမွ အသိအမွတ္ျပဳထားေသာ ႏိုင္ငံတာ အဖြဲ႕အစည္း ျဖစ္ေၾကာင္း အေထာက္အထား။

 

    (၆)    ျပည္တြင္းတြင္ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မည့္ေနရာ ၊ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား ေဖာ္ျပရမည္ ျဖစ္ျပီး တည္ဆဲပေဒမ်ားကို လုိက္နာေဆာင္ရြက္ျဖစ္ေၾကာင္း ဝန္ခံခ်က္။

 

    (၇)    ဗီဇာခ တစ္ဦးလွ်င္ ယန္း ၅၂၀၀ ႏႈန္းျဖင့္ သံ႐ုံး၏ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ ေငြစာရင္းအမွတ္သို႔ ေပးသြင္းထားေသာ ဘဏ္ေငြသြင္းခ်လံ ( မူရင္း ) ။

                  

                   ミャンマー連邦共和国大使館

                   EMBASSY OF THE REPUBLIC OF THE UNION OF MYANMAR

                   三井住友銀行

                   SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATION

                   五反田支店

                   GOTANDA BRANCH

                   NON-RESIDENT CURRENT ACCOUNT

                   非居住者口座 - 当座4035008

 

(၈)     လိုအပ္ပါက သံရံုးမွ ထပ္မံေတာင္းခံသည့္ အေထာက္အထားမ်ား တင္ျပရမည္။  

  

International Organizations Official Visa ( Single )

 

 

        Required Documents for International Organization Official Visa ( Single ) are as follows :

 

        (1)    Original Passport with minimum validity of six months and two full empty pages.

 

        (2)    One recent colour photo with white background ( 3.5 cm x 4.5 cm ) .

 

        (3)    Duly filled Application Form ( Application for International Organization Official Visa) .

 

        (4)    A photocopy of a page of passport with the applicant's photo shown.

 

        (5)    Recommendation from the International Organizations recognized by UN or Myanmar Government.

 

        (6)    Documents mentioning Place of Business within Myanmar, type of Business, undertaking to abide by the existing national laws.

 

        (7)    Visa Fee: Yen 5,200  per / person ( Submit to the following Embassy Account Number and submit  the original bank receive to Embassy .)

 

ミャンマー連邦共和国大使館

                   EMBASSY OF THE REPUBLIC OF THE UNION OF MYANMAR

                   三井住友銀行

                   SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATION

                   五反田支店

                   GOTANDA BRANCH

                   NON-RESIDENT CURRENT ACCOUNT

        非居住者口座 - 当座4035008

 

(9)     Applicants may be asked to provide other documents if and when necessary. 

 


 

 

国際機関関係ビザ ( International Organizations Official Visa ) Single

 

国際機関関係ビザ(シングル)を申請される方は下記の書類等を提出してください。

 

(1) スポート原本(入国時に6か月以上有効期限があること、未記入のページが2ページ以上あること)

 

(2) ラー写真(3.5 cm X 4.5 cm/背景-白の無地、最近のもの)

 

(3) /商務ビザ用申請用紙(すべて記入済みのもの)

 

(4) 請者のパスポートコピー(写真のあるページ)

 

(5) UNまたはミャンマー政府が認可した国際機関団体であることの証明

 

(6) 内活動先/活動内容書およびミャンマーの法律を遵守するという誓約書

 

(7) ビザ申請料 5,200円を下記口座へお振込みいただき、受領時に振り込み明細書原本を大使館に提出してください。控えが必要な方は事前にコピーを取ってください。

 

         三井住友銀行 五反田支店 

          非居住者 当座預金 4035008

          ミャンマー連邦共和国大使館

 

(8)必要に応じて追加書類を提出していただく場合もございます