စာနယ္ဇင္း / မီဒီယာဗီဇာ ( Journalist Visa ) 

 

 

    စာနယ္ဇင္း / မီဒီယာဗီဇာ ( Journalist Visa ) ေလ်ွာက္ထားရာတြင္ ေလွ်ာက္ထားသူသည္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ စာရြက္စာတမ္း အေထာက္အထားမ်ား တင္ျပရမည္ ျဖစ္ပါသည္ - 

 

(၁)    အနည္းဆံုး သက္တမ္း ( ၆ ) လ ႏွင့္ စာမ်က္ႏွာ အလြတ္ ( ၂ ) ရြက္ က်န္ရွိသည့္ ႏိုင္ငံကူး လက္မွတ္မူရင္း ။

 

(၂)    ေနာက္ခံအျဖဴေရာင္ ေရာင္စုံ ဓါတ္ပုံတစ္ပုံ ( size: 3.5 cm x 4.5 cm ) ။

 

(၃)    ျပည့္စံုစြာ ျဖည့္စြက္ထားေသာ Application for Jouranlist Visa ေလွ်ာက္လႊာ။

 

(၄)    ေလွ်ာက္ထားသူ၏ ဓါတ္ပုံပါရွိေသာ ႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္၏ စာမ်က္ႏွာ မိတၱဴ ။

 

(၅)    ေလွ်ာက္ထားသူသည္ ၄င္းႏို္င္ငံ၏ စာနယ္ဇင္း / မီဒီယာသမား ျဖစ္ေၾကာင္း အေထာက္ အထား။

 

(၆)    စာနယ္ဇင္း / မီဒီယာကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ သြားေရာက္လိုသည့္ အေၾကာင္းအရာ၊ ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္မည့္ လူပုဂၢိဳလ္ / အဖြဲ႕အစည္း / ဌာနဆိုင္ရာ အမည္၊ တည္းခို

        ေနထုိင္မည့္ ေနရပ္လိပ္စာ ။

 

(၇)     အသြား / အျပန္ ေလယာ္လက္မွတ္ မိတၱဴ။

 

(၈)     ဗီဇာခ တစ္ဦးလၽွင္ ယန္း ၄၂၀၀ ႏႈန္းျဖင့္ သံ႐ုံး၏ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ ေငြစာရင္းအမွတ္သို႔ ေပးသြင္းထားေသာ ဘဏ္ေငြသြင္းခ်လံ ( မူရင္း ) ။

                  

                        ミャンマー連邦共和国大使館

                       EMBASSY OF THE REPUBLIC OF THE UNION OF MYANMAR

                       三井住友銀行

                       SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATION

                       五反田支店

                       GOTANDA BRANCH

                       NON-RESIDENT CURRENT ACCOUNT

                       非居住者口座 - 当座4035008

 

(၉)     လိုအပ္ပါက သံရံုးမွ ထပ္မံေတာင္းခံသည့္ အေထာက္အထားမ်ား တင္ျပရမည္။


 

Journalist  Visa

        Required Documents for Journalist Visa are as follows :

 

(1)     Original Passport with minimum validity of six months and two blank passport pages.

 

(2)     One recent colour photo with white background ( 3.5 cm x 4.5 cm ) .

 

(3)     Duly filled Application Form ( Application for Journalist Visa Form ) .

 

(4)     One photocopy of passport information and applicant's photo page.

 

(5)     A photocopy of valid Media License and Recommendation form the concerned Media Agency.

 

(6)     Document mentioning purpose of entry, name and address of the concerned Company / Organizaiton, name and address of hotel in Myanmar.

 

(7)     A photocopy of round-trip flight ticket.

         

        (8)     Visa Fee: Yen 4200 /- ( per / person ) ( Submit to the following Embassy Account Number and submit  the original bank receive to Embassy . )

 

   ミャンマー連邦共和国大使館

                       EMBASSY OF THE REPUBLIC OF THE UNION OF MYANMAR

                       三井住友銀行

                       SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATION

                       五反田支店

                       GOTANDA BRANCH

                       NON-RESIDENT CURRENT ACCOUNT

         非居住者口座 - 当座4035008

 

(9)     Applicants may be asked to provide other documents if and when necessary.


 

 

 

報道・メデアビザ ( Journalist Visa )

 

 

報道・メデビザを申請される方は下記の書類等を提出してください。

 

(1)スポート原本(入国時に6か月以上有効期限があること、未記入のページが2ページ以上あること)

 

(2)ラー写真(3.5 cm X 4.5 cm/背景-白の無地、最近のもの)

 

(3)/商務ビザ用申請用紙(すべて記入済みのもの)

 

(4)請者のパスポートコピー(写真のあるページ)

 

(5)申請者が自国の報道関係者であることの証明書

 

(6)報道・メディアについてミャンマーを訪問する目的、およびミャンマーで連絡可能な人物・組織・企業などの名称、宿泊先の住所を明記

 

(7)往復の航空券のコピー

 

(8)ザ申請料 4,200円下記口座へお振込みいただき、受領時に振り込み明細書原本を大使館に提出してください。控えが必要な方は事前にコピーを取ってください。

 

         三井住友銀行 五反田支店 

          非居住者 当座預金 4035008

          ミャンマー連邦共和国大使館

 

(9)必要に応じて追加書類を提出していただく場合もございます