သံတမန္ မဟုတ္သည့္ သံ႐ုံးဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ ၄င္းတို႔၏ မိသားစုဝင္မ်ား ျပည္ဝင္ဗီဇာ ( Single )

 

( ၁ )     အနည္းဆုံး သက္တမ္း ( ၆ ) လ ႏွင့္ စာမ်က္ႏွာ အလြတ္ ( ၂ ) ရြက္ က်န္ရွိသည့္ နိုင္ငံကူးလက္မွတ္ မူရင္း။

 

( ၂ )     ေနာက္ခံအျဖဴေရာင္ ဓါတ္ပုံတစ္ပုံ ( Size 3.5 cm x 4.5 cm ) ။

 

( ၃ )     ျပည့္စုံစြာ ျဖည့္စြက္ထားေသာ Application for Non-Diplomatic Staff and their Immediate Family Members Visa ေလၽွာက္လႊာ။

 

( ၄ )     ေလၽွာက္ထားသူ၏ ဓါတ္ပုံပါရွိေသာ နိုင္ငံကူးလက္မွတ္၏ စာမ်က္ႏွာ မိတၱဴ။

 

( ၅ )     သက္ဆိုင္ရာ နိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာန ( သို႔မဟုတ္ ) သက္ဆိုင္ရာ သံ႐ုံးမွ ခန္႔အပ္စာ ။

 

( ၆ )     သက္ဆိုင္ရာ နိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာန  ( သို႔မဟုတ္ ) သံ႐ုံးစာတြင္ ေအာက္ပါအခ်က္မ်ား ေဖာ္ျပပါရွိရပါမည္-

            (က)      အင္အားတိုးခ်ဲ႕ခန္႔ထားျခင္း ( သို႔မဟုတ္ ) အစားထိုးတာဝန္ထမ္းေဆာင္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း

            ( ခ )     ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္မည့္ ကာလ အပိုင္းအျခား / မည္သည့္ လုပ္ငန္းကိစၥျဖင့္ လာေရာက္မည္ ႏွင့္ ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ ေနထိုင္မည့္ကာလ

 

( ၇ )    ဗီဇာခ တစ္ဦးလၽွင္ ယန္း ၂,၂၀၀/- ႏႈန္းျဖင့္ သံ႐ုံး၏ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ ေငြစာရင္း အမွတ္သို႔ ေပးသြင္း ထားေသာ ဘဏ္ေငြသြင္းခ်လံ မူရင္း။

 

            ミャンマー連邦共和国大使館

             EMBASSY OF THE REPUBLIC OF THE UNION OF MYANMAR

            三井住友銀行

             SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATION

            五反田支店

             GOTANDA BRANCH

            NON-RESIDENT CURRENT ACCOUNT

            非居住者口座 - 当座4035008

 

(  ၈ )   လိုအပ္ပါက သံ႐ုံးမွ ထပ္မံေတာင္းခံသည့္ အေထာက္အထားမ်ား တင္ျပရမည္။

 

 

 

Non-diplomatic Staff and their Immediate Family Members Visa ( Single )

 

 ( 1 )    Original Passport with minimum validity of six months and two blank passport pages.

( 2 )     One recent colour photo with white background ( Size 3.5 cm x 4.5 cm ).

( 3 )     Dully filled Application Form (Application for Non-Diplomatic Staff and their Immediate Family Members Visa ).

( 4 )     One photocopy of passport information and applicant's photo page.

( 5 )     Diplomatic Note Verbal from Ministry of Foreign Affairs ( or ) Authorities concerned ( Embassy ).

( 6 )     Please mention the following things in the Note Verbal-

            ( A )     New appointment ( or ) Substitution

            ( B )     Purpose of entry and desire period of stay in Myanmar.

( 7 )    Visa fee - Yen 2,200/- ( per person). Transfer to the following Embassy Account Number and submit the original back receive to the Embassy:

 

            ミャンマー連邦共和国大使館

            EMBASSY OF THE REPUBLIC OF THE UNION OF MYANMAR

            三井住友銀行

            SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATION

            五反田支店

            GOTANDA BRANCH

            NON-RESIDENT CURRENT ACCOUNT

            非居住者口座 - 当座4035008

 

( 8 )     Applicants may asked to provide other documents if and when necessary.

 

 

 

 

非外交官ならびに非外交官の家族ビザ (Non-diplomatic Staff and their Immediate Family Member Visa ) Single

 

非外交官の大使館職員ならびにその方たちの家族のビザ(Non-diplomatic Staff and their Immediate Family Member Visa) (シングル)を申請される方は下記の書類等を提出してください。

 

 

(1) スポート原本(入国時に6か月以上有効期限があること、未記入のページが2ページ以上あること)

(2) ラー写真(3.5 cm X 4.5 cm/背景-白の無地、最近のもの)

(3) /商務ビザ用申請用紙(すべて記入済みのもの)

(4) 請者のパスポートコピー(写真のあるページ)

(5) 外務省または、関係する大使館からの口上書

(6) 外務省または関係する大使館からの口上書に下記内容を明記すること

 @増員採用または交代採用

  Aミャンマーでの任期、職種、滞在期間を明記したもの

(7)ビザ申請料 2,200円を下記口座へお振込みいただき、受領時に振り込み明細書原本を大使館に提出してください。控えが必要な方は事前にコピーを取ってください。

 

         三井住友銀行 五反田支店 

          非居住者 当座預金 4035008

          ミャンマー連邦共和国大使館

 

(8)必要に応じて追加書類を提出していただく場合もございます