သာသနာေရးဗီဇာ ( Multiple Religious Visa ) 

 

 

သာသနာေရးဗီဇာ ( Multiple ) ေလ်ွာက္ထားရာတြင္ ေလွ်ာက္ထားသူသည္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ စာရြက္စာတမ္း အေထာက္အထားမ်ား တင္ျပရမည္ ျဖစ္ပါသည္ -

(၁)     အနည္းဆံုး သက္တမ္း ( ၆ ) လ ႏွင့္ စာမ်က္ႏွာ အလြတ္ ( ၂ ) ရြက္ က်န္ရွိသည့္ ႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္မူရင္း ။

(၂)     ေနာက္ခံအျဖဴေရာင္ ေရာင္စုံ ဓါတ္ပုံတစ္ပုံ ( size: 3.5 cm x 4.5 cm ) ။

(၃)     ျပည့္စံုစြာ ျဖည့္စြက္ထားေသာ Application for Entry / Business Visa ေလွ်ာက္လႊာ။

(၄)     ေလွ်ာက္ထားသူ၏ ဓါတ္ပုံပါရွိေသာ ႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္၏ စာမ်က္ႏွာ မိတၱဴ ။

(၅)     ဆက္သြ္ေဆာင္ရြက္မည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ဘာသာေရးဆိုင္ရာ အဖြဲ႕အစည္း၊ ရိပ္သာ၊   ေက်ာင္းတိုက္မွ ဖိတ္စာ (သို႔) သာသနာေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ ေထာက္ခံစာ။

(၆)     သာသနာေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ အသိအမွတ္ျပဳထားေသာ ရိပ္သာ / ေက်ာင္းတိုက္ / သာသနာေရးအဖြဲ႕အစည္း ျဖစ္ေၾကာင္း ေထာက္ခံခ်က္ ။

          (၇)     ရိပ္သာ / ေက်ာင္းတိုက္တာဝန္ခံ၏ ေထာက္ခံခ်က္ ( သို႔ ) တရားအားထုတ္မႈမွလြဲ၍အျခားမည္သည့္အလုပ္မွ မလုပ္ေၾကာင္း ကတိဝန္ခံခ်က္။

(၈)     အသြား / အျပန္ေလယာဥ္လက္မွတ္မိတၱဴ ။

(၉)     အၾကိမ္ၾကိမ္ျပည္၀င္ခြင့္ ျပဳလုပ္လုိသည့္ အေၾကာင္းအရာအတြက္ ခုိင္မာေသာ အေထာက္အထား။

 (၁၀)  တစ္ဦးလွ်င္ (၃) လ သက္တမ္းရွိ ဗီဇာအတြက္ ယန္း ၁၅,၇၀၀ ႏႈန္း ၊ (၆) လ သက္တမ္းရ ဗီဇာ အတြက္ ယန္း ၃၁,၃၀၀ ႏႈန္း ၊ (၁၂) လ သက္တမ္းရွိ ဗီဇာအတြက္ ယန္း ၄၇,၀၀၀     ႏႈန္းျဖင့္ သံ႐ုံး၏ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ ေငြစာရင္းအမွတ္သို႔ ေပးသြင္းထားေသာ ဘဏ္ေငြသြင္း      ခ်လံ ( မူရင္း ) ။

         ミャンマー連邦共和国大使館

          EMBASSY OF THE REPUBLIC OF THE UNION OF MYANMAR

          三井住友銀行

          SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATION

          五反田支店

          GOTANDA BRANCH

          NON-RESIDENT CURRENT ACCOUNT

         非居住者口座 - 当座4035008

          (၁၁)   ဝန္ေဆာင္ခ တစ္ဦးလၽွင္ ယန္း ၁၀၀၀ ႏႈန္းျဖင့္ သံ႐ုံးေကာင္တာ၌ ေပးေခ်ရမည္။

(၁၂)   လိုအပ္ပါက သံရံုးမွ ထပ္မံေတာင္းခံသည့္ အေထာက္အထားမ်ား တင္ျပရမည္။  

 

 

Religious Visa ( Multiple )

 

           Required Documents for Religious Visa ( Single ) are as follows :

(1)     Original Passport with minimum validity of six months and two full empty pages.

(2)     One recent colour photo with white background ( 3.5 cm x 4.5 cm ) .

(3)     Duly filled Application Form ( Application for Tourist Visa Form ) .

(4)     A photocopy of a page of passport with the applicant's photo shown.

(5)     Invitation or request letter from Ministry of Religious Affairs of Myanmar /  meditation center in Myanmar.

(6)     Recommendation by the Ministry of Religious Affairs of Myanmar certifying that the meditation center is recognized by the Ministry ( for meditators).

(7)     Invitations or Request letter from a Meditation Center, undertaking that the applicant will not do any job except meditation (for meditators).

(8)     A photocopy of flight ticket for round trip.

(9)     Detail reason for applying Multiple Visa.

(10)    Visa Fee: Yen 15,700  per / person ( for 3 Months ), Yen 31,300  per / person     ( for 6 Months ), Yen 47,000  per / person ( for 12 Months ), ( Submit to the      following Embassy Account Number and submit  the original bank receive to      Embassy . )

      ミャンマー連邦共和国大使館

          EMBASSY OF THE REPUBLIC OF THE UNION OF MYANMAR

          三井住友銀行

          SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATION

          五反田支店

          GOTANDA BRANCH

          NON-RESIDENT CURRENT ACCOUNT

      非居住者口座 - 当座4035008

(11)    Service Fee - Yen 1000 /- ( Per/Person) ( Need to pay cash at the Embassy's       Counter )

(12)    Applicants may be asked to provide other documents if and when necessary. 

 

宗教ビザ ( Multiple Religious Visa)

宗教ビザ(数次)を申請される方は下記の書類等を提出してください。

  1. パスポート原本 (入国時に6か月以上有効期限があること、未記入のページが2ページ以上あること)
  2. カラー写真(3.5 cm X 4.5 cm/背景-白の無地、最近のもの)
  3. 入国/商務ビザ用申請用紙(すべて記入済みのもの)
  4. 申請者のパスポートコピー(写真のあるページ)
  5. 瞑想センター、寺院からの招待状または宗教省からの推薦状
  6. ミャンマー宗教省が認可している瞑想センター、寺院、宗教関係の組織であるという証明書
  7.  瞑想センター・寺院責任者からの推薦状または申請者から瞑想以外  業務を行う事はしないという誓約書
  8.  往復航空券の予約票のコピー

9.  数次ビザの申請理由書。

10. Multiple Religious Visa ( 3 Months )申請料15,700, Multiple Religious Visa ( 6 Months )申請料31,300, Multiple Religious Visa ( 12 Months ) 申請料47,000円を下記口座へお振込みいただき、受領時に振り込み明細書原本を大使館に提出してください。控えが必要方は事前にコピーを取ってください。 

三井住友銀行 五反田支店 

非居住者 当座預金 4035008

ミャンマー連邦共和国大使館

11.取り扱い手数料 一人あたり1,000円を大使館窓口にてお支払い下さいますようお願い致します。

12.必要に応じて追加書類を提出していただく場合もございます