သာသနာေရးဗီဇာ ( Single )   

 

 

သာသနာေရးဗီဇာ ( Single ) ေလ်ွာက္ထားရာတြင္ ေလွ်ာက္ထားသူသည္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ စာရြက္စာတမ္း အေထာက္အထားမ်ား တင္ျပရမည္ ျဖစ္ပါသည္ -

 

(၁)     အနည္းဆံုး သက္တမ္း ( ၆ ) လ ႏွင့္ စာမ်က္ႏွာ အလြတ္ ( ၂ ) ရြက္ က်န္ရွိသည့္ ႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္မူရင္း ။

(၂)     ေနာက္ခံအျဖဴေရာင္ ေရာင္စုံ ဓါတ္ပုံတစ္ပုံ ( size: 3.5 cm x 4.5 cm ) ။

(၃)     ျပည့္စံုစြာ ျဖည့္စြက္ထားေသာ Application for Entry / Business Visa ေလွ်ာက္လႊာ။

(၄)     ေလွ်ာက္ထားသူ၏ ဓါတ္ပုံပါရွိေသာ ႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္၏ စာမ်က္ႏွာ မိတၱဴ ။

(၅)     ဆက္သြ္ေဆာင္ရြက္မည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ဘာသာေရးဆိုင္ရာ အဖြဲ႕အစည္း၊ ရိပ္သာ၊   ေက်ာင္းတိုက္မွ ဖိတ္စာ (သို႔) သာသနာေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ ေထာက္ခံစာ။

(၆)     သာသနာေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ အသိအမွတ္ျပဳ ရိပ္သာ / ေက်ာင္းတိုက္ / သာသနာေရး   အဖြဲ႕အစည္း ျဖစ္ေၾကာင္း ေထာက္ခံခ်က္။

          (၇)     ရိပ္သာ / ေက်ာင္းတိုက္တာဝန္ခံ၏ ေထာက္ခံခ်က္ ( သို႔ ) တရားအားထုတ္မႈမွလြဲ၍အျခား မည္သည့္အလုပ္မွ မလုပ္ေၾကာင္း ကတိဝန္ခံခ်က္။

(၈)     အသြား / အျပန္ေလယာဥ္လက္မွတ္မိတၱဴ။

(၉)     ဗီဇာခ တစ္ဦးလၽွင္ ယန္း ၅၂၀၀ ႏႈန္းျဖင့္ သံ႐ုံး၏ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ ေငြစာရင္းအမွတ္သို႔ ေပးသြင္းထားေသာ ဘဏ္ေငြသြင္းခ်လံ ( မူရင္း ) ။

                   ミャンマー連邦共和国大使館

                   EMBASSY OF THE REPUBLIC OF THE UNION OF MYANMAR

                   三井住友銀行

                   SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATION

                   五反田支店

                   GOTANDA BRANCH

                   NON-RESIDENT CURRENT ACCOUNT

                   非居住者口座 - 当座4035008

(၁၂)   ဝန္ေဆာင္ခ တစ္ဦးလၽွင္ ယန္း ၁၀၀၀ ႏႈန္းျဖင့္ သံ႐ုံးေကာင္တာ၌ ေပးေခ်ရမည္။

(၁၃)   လိုအပ္ပါက သံရံုးမွ ထပ္မံေတာင္းခံသည့္ အေထာက္အထားမ်ား တင္ျပရမည္။ 

 

Religious Visa ( Single )

 

          Required Documents for Religious Visa ( Single ) are as follows :

 

(1)     Original Passport with minimum validity of six months and two blank passport    pages.

          (2)     One recent colour photo with white background ( 3.5 cm x 4.5 cm ) .

(3)     Dully filled Application Form (Application for Entry / Business Visa).

(4)     One photocopy of passport information and applicant's photo page.

(5)     Invitation or request letter from meditation center in Myanmar / Ministry of Religious Affairs of Myanmar.

(6)     Recommendation by the Ministry of Religious Affairs of Myanmar certifying that the meditation center is recognized by the Ministry (for meditators).

(7)     Invitations or Request letter from a Meditation Center, undertaking that the applicant will not do any job except meditation (for meditators).

(8)     A photocopy of flight ticket for round trip.

          (9)     Visa Fee: Yen 5,200 /- ( per / person ) ( Submit to the following Embassy Account Number and submit  the original bank receive to Embassy . )

ミャンマー連邦共和国大使館

                   EMBASSY OF THE REPUBLIC OF THE UNION OF MYANMAR

                   三井住友銀行

                   SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATION

                   五反田支店

                   GOTANDA BRANCH

                   NON-RESIDENT CURRENT ACCOUNT

            非居住者口座 - 当座4035008

(10)    Service Fee - Yen 1000 /- ( Per/Person) ( Need to pay cash at the Embassy's Counter )

(11)    Applicants may be asked to provide other documents if and when necessary. 

 

宗教ビザ ( Single Religious Visa)

宗教ビザ(シングル)を申請される方は下記の書類等を提出してください。

  1. パスポート原本 (入国時に6か月以上有効期限があること、未記入のページが2ページ以上あること)
  2. カラー写真(3.5 cm X 4.5 cm/背景-白の無地、最近のもの)
  3. 入国/商務ビザ用申請用紙(すべて記入済みのもの)
  4. 申請者のパスポートコピー(写真のあるページ)
  5. 瞑想センター、寺院からの招待状または宗教省からの推薦状
  6. ミャンマー宗教省が認可している瞑想センター、寺院、宗教関係の組織であるという証明書
  7.  瞑想センター・寺院責任者からの推薦状または申請者から瞑想以外  業務を行う事はしないという誓約書
  8.  往復航空券の予約票のコピー

9. ビザ申請料 5,200円を下記口座へお振込みいただき、受領時に振り込み明細書原本を大使館に提出してください。控えが必要方は事前にコピーを取ってください。 

三井住友銀行 五反田支店 

非居住者 当座預金 4035008

ミャンマー連邦共和国大使館

10.取り扱い手数料 一人あたり1,000円を大使館窓口にてお支払い下さいますようお願い致します。

11.必要に応じて追加書類を提出していただく場合もございます