သာသနာေရးဗီဇာ ( Single Religious Visa )  

 

                

         ဗီဇာခ တစ္ဦးလၽွင္ ယန္း ၅၂,၀၀ /- ကိုသံ႐ုံး၏ေငြစာရင္းအမွတ္၊

 

Religious Visa ( Single )

 

 

ミャンマー連邦共和国大使館

           EMBASSY OF THE REPUBLIC OF THE UNION OF MYANMAR

          三井住友銀行

         SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATION

          五反田支店

          GOTANDA BRANCH

          NON-RESIDENT CURRENT ACCOUNT

 

宗教ビザ ( Single Religious Visa)

         パスポート原本 (入国時に6か月以上有効期限があること)

         入国/商務ビザ用申請用紙(すべて記入済みのもの)

         カラー写真(3.5 cm X 4.5 cm/背景-白の無地、最近のもの)

         申請者のパスポートコピー(写真のあるページ)

         ミャンマーへ宗教目的で訪れる場合宗教省より推薦状を提出

          ミャンマー宗教省が認可している瞑想センターの推薦状(瞑想の場合)

            瞑想センター・寺院責任者より招聘状を提出

            申請者から瞑想以外、業務を行う事はしないという誓約書を提出。

             往復航空券の予約票のコピー

           ビザ申請料 5,200円下記口座へお振込み下さいますようお願い     申しあげます。

         受領時に振り込み明細書原本を大使館に提出、控えが必要な方は事前にコピーを取ってください。 

         三井住友銀行 五反田支店 

          非居住者 当座預金 4035008

          ミャンマー連邦共和国大使館

         取り扱い手数料 一人あたり1,000円を大使館窓口にてお支払い下さいますようお願い致します。

 

 

Dec 2016, Visa Section, Myanmar Embassy Tokyo

http://www.myanmar-embassy-tokyo.net/