လူမွုေရး အလည္အပတ္ ျပည္ဝင္ဗီဇာ ( Multiple Social Visa ) 

 

              

        ミャンマー連邦共和国大使館

        EMBASSY OF THE REPUBLIC OF THE UNION OF MYANMAR

        三井住友銀行

        SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATION

        五反田支店

        GOTANDA BRANCH

        NON-RESIDENT CURRENT ACCOUNT

         非居住者口座 - 当座4035008 သို့ ေပးသြင္း၍ ဘဏ္ေျပစာအား သံ႐ုံး သို႔ (မူရင္း)     တင္ျပရန္၊

 

 

Social Visa ( Multiple )

 

 

ミャンマー連邦共和国大使館

           EMBASSY OF THE REPUBLIC OF THE UNION OF MYANMAR

          三井住友銀行

          SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATION

          五反田支店

          GOTANDA BRANCH

          NON-RESIDENT CURRENT ACCOUNT

      非居住者口座 - 当座4035008  and submit  the bank receive (original) to      Embassy .

Service Fee-Yen 1000  /- ( Per/Person) ( To pay cash at the  Embassy's Counter)

 

 

 

 

ソーシャルビザ ( Multiple Social Visa )

パスポート原本(入国時に6か月以上有効期限があること)

 入国/商務ビザ用申請用紙(すべて記入済みのもの)

カラー写真(3.5 cm X 4.5 cm/背景-白の無地、最近のもの)

申請者のパスポートコピー(写真のあるページ)

ミャンマー国籍証明書コピーを提出

戸籍謄本のコピーを提出

元ミャンマー国籍の証明資料を提出

元ミャンマー国籍の方との関係資料を提出

ミャンマーから招待状に下記を明記すること

(1) 招待者との関係または家族との関係

(2) 招待を受けた方の滞在先住所と滞在地区の役所からの滞在予定証明書を提出

招待者が健在でその地区に住んでいるという住居証明書を提出

                  数次ビザを希望する旨の理由書を提出

 

                  過去にソーシャルビザを取得し渡航した履歴があること

Multiple Social Visa ( 3 months )申請料15,700, Multiple Social Visa ( 6 months )申請料31,300, Multiple Social Visa ( 12 months ) 申請料47,000円を下記口座へお振込み下さいますようお願いいたします。

受領時に振り込み明細書原本を大使館に提出、控えが必要な方は事前にコピーを取ってください。

 

         三井住友銀行 五反田支店 

          非居住者 当座預金 4035008

          ミャンマー連邦共和国大使館

 

         取り扱い手数料 一人あたり1,000円を大使館窓口にてお支払い下さいますようお願い致します.

 

 

Dec 2016, Visa Section, Myanmar Embassy Tokyo

http://www.myanmar-embassy-tokyo.net/