လူမွုေရး အလည္အပတ္ ျပည္ဝင္ဗီဇာ ( Single )          

     

          လူမႈေရးအလည္အပတ္ ျပည္ဝင္ဗီဇာ ( Single ) ေလ်ွာက္ထားရာတြင္ ေလွ်ာက္ထားသူသည္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ စာရြက္စာတမ္း အေထာက္အထားမ်ား တင္ျပရမည္ ျဖစ္ပါသည္ -         

           

(၁)     အနည္းဆံုး သက္တမ္း ( ၆ ) လ ႏွင့္ စာမ်က္ႏွာ အလြတ္ ( ၂ ) ရြက္ က်န္ရွိသည့္ ႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္မူရင္း ။

 

(၂)     ေနာက္ခံအျဖဴေရာင္ ေရာင္စုံ ဓါတ္ပုံတစ္ပုံ ( size: 3.5 cm x 4.5 cm ) ။

 

(၃)     ျပည့္စံုစြာ ျဖည့္စြက္ထားေသာ Application for Social Visa ေလွ်ာက္လႊာ။

 

(၄)     ေလွ်ာက္ထားသူ၏ ဓါတ္ပုံပါရွိေသာ ႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္၏ စာမ်က္ႏွာမိတၱဴ ။

 

(၅)     ျမန္မာႏိုင္ငံသားေဟာင္းျဖစ္ေၾကာင္း ခိုင္မာသည့္ အေထာက္အထား။

 

(၆)     ျမန္မာႏိုင္ငံသားႏွင့္ ပတ္သက္သူ ႏိုင္ငံျခားသားျဖစ္ပါက ျမန္မာႏိုင္ငံသားနွင့္ မည္သို႕ ပတ္သက္ေၾကာင္း ခိုင္မာသည့္ အေထာက္အထား။

 

(၇)     ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ လာေရာက္ရန္ ဖိတ္ေခၚစာ၊ ဖိတ္ေခၚစာတြင္ ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားပါရွိရမည္ -

          (က)    ဖိတ္ေခၚသူႏွင့္ ဖိတ္ေခၚခံရသူ တို႕သည္ မည္သို႔ ပတ္သက္ ေတာ္စပ္သည္ကိုေဖာ္ျပရမည္။

          ( ခ )   ဖိတ္ေခၚခံရသူသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ေရာက္ရွိသည့္အခါ မည္သည့္ လိပ္စာတြင္ တည္းခိုေနထိုင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပ တာဝန္ခံရမည္။

 

(၈)     ဖိတ္ေခၚသူသည္ ရပ္ကြက္အတြင္း သက္ရွိထင္ရွား ေနထိုင္လ်က္ရွိေၾကာင္း ေထာက္ခံခ်က္။

 

(၉)     ဗီဇာခ တစ္ဦးလၽွင္ ယန္း ၅၂၀၀ ႏႈန္းျဖင့္ သံ႐ုံး၏ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ ေငြစာရင္းအမွတ္သို႔ ေပးသြင္းထားေသာဘဏ္ေငြသြင္းခ်လံ ( မူရင္း ) ။

                  

                   ミャンマー連邦共和国大使館

                   EMBASSY OF THE REPUBLIC OF THE UNION OF MYANMAR

                   三井住友銀行

                   SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATION

                   五反田支店

                   GOTANDA BRANCH

                   NON-RESIDENT CURRENT ACCOUNT

                   非居住者口座 - 当座4035008

 

(၁၀)   လိုအပ္ပါက သံရံုးမွ ထပ္မံေတာင္းခံသည့္ အေထာက္အထားမ်ား တင္ျပရမည္။

 

Social Visa ( Single )

 

        Required Documents for Social Visa ( Single ) are as follows :

 

 

(1)     Original Passport with minimum validity of six months and two blank passport pages.

 

         (2)     One recent colour photo with white background ( 3.5 cm x 4.5 cm ) .

 

(3)     Duly filled Application Form ( Application for Social Visa) .

 

(4)     One photocopy of passport information and applicant's photo page.

 

(5)     Evidence of Ex - Myanmar citizenship.

 

(6)     Invitation letter from family members / Friend in Myanmar and explanation of their relationship.

 

(7)     Admission letter for stay address in Myanmar.

 

(8)     Endorsement letter from district administration office for address of inviter who is currently staying in this address.

 

(9)     Visa Fee: Yen 5200 /- ( per / person ) ( Submit to the following Embassy Account Number and submit  the original bank receive to Embassy . )

 

ミャンマー連邦共和国大使館

                   EMBASSY OF THE REPUBLIC OF THE UNION OF MYANMAR

                   三井住友銀行

                   SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATION

                   五反田支店

                   GOTANDA BRANCH

                   NON-RESIDENT CURRENT ACCOUNT

            非居住者口座 - 当座4035008

 

(10)    Applicants may be asked to provide other documents if and when necessary.

 

 

 

ソーシャルビザ ( Social Visa )

 

ソーシャルビザ(シングル)を申請される方は下記の書類等を提出してください。

 

(1) パスポート原本(入国時に6か月以上有効期限があること、未記入のページが2ページ以上あること)

 

(2) カラー写真(3.5 cm X 4.5 cm/背景-白の無地、最近のもの)

 

(3) 入国/商務ビザ用申請用紙(すべて記入済みのもの)

 

(4) 申請者のパスポートコピー(写真のあるページ)

 

(5) 元ミャンマー国籍の証明資料

 

(6) ミャンマー国籍の方との関係がわかる証明書

 

(7) ミャンマーから招待状に下記を明記すること

   ①招待者との関係または家族との関係

   ②招待を受けた方の滞在先住所と滞在地区の役所からの滞在予定証明書

 

(8) 招待者が健在でその地区に住んでいるという住居証明書

 

(9)  ビザ申請料 5,200円を下記口座へお振込みいただき、受領時に振り込み明細書原本を大使館に提出してください。控えが必要な方は事前にコピーを取ってください。

 

         三井住友銀行 五反田支店 

          非居住者 当座預金 4035008

          ミャンマー連邦共和国大使館

 

(10) 必要に応じて追加書類を提出していただく場合もございます