ကမၻာလွည့္ခရီးသြား ျပည္ဝင္ဗီဇာ ( Tourist Visa )

 

 

          ကမၻာလွည့္ခရီးသြား ျပည္ဝင္ဗီဇာ ေလ်ွာက္ထားရာတြင္ ေလွ်ာက္ထားသူသည္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ စာရြက္စာတမ္း အေထာက္အထားမ်ား တင္ျပရမည္ ျဖစ္ပါသည္ -    

 

(၁)     အနည္းဆံုး သက္တမ္း ( ၆ ) လ ႏွင့္ စာမ်က္ႏွာ အလြတ္ ( ၂ ) ရြက္ က်န္ရွိသည့္ ႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္မူရင္း ။

 

(၂)     ေနာက္ခံအျဖဴေရာင္ ေရာင္စုံ ဓါတ္ပုံတစ္ပုံ ( size: 3.5 cm x 4.5 cm ) ။

 

(၃)     ျပည့္စံုစြာ ျဖည့္စြက္ထားေသာ Application for Tourist Visa ေလွ်ာက္လႊာ။

 

(၄)     ေလွ်ာက္ထားသူ၏ ဓါတ္ပုံပါရွိေသာ ႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္၏ စာမ်က္ႏွာမိတၱဴ ။

 

(၅)     ခရီးစဥ္ ( အသြား / အျပန္ ) ေလဥ္လက္မွတ္မိတၱဴ ။                                 

 

(၆)     ဗီဇာေလၽွာက္လႊာပုံစံတြင္ တည္းခိုမည့္ ဟိုတယ္ ( သို႔ ) ဆက္စပ္ေဆာင္ရြက္မည့္ ခရီးသြား ကုမၸဏီ အမည္ႏွင့္ လိပ္စာအား တိက်စြာ ေရးသားေဖာ္ျပရမည္။

 

(၇)     ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ေရာက္ရွိသည့္အခါ ရက္အလိုက္ သြားေရာက္လည္ပတ္မည့္ ခရီးစဥ္ အစီအစဥ္အား ဗီဇာေလၽွာက္လႊာပုံစံတြင္ တိက်စြာ ေရးသားေဖာ္ျပရမည္။

 

(၈)     ခရီးသြား ကုမၸဏီမ်ားမွ ေလၽွာက္ထားပါက သြားေရာက္မည့္ ခရီးစဥ္ အစီအစဥ္နွင့္ ခရီးစဥ္အစအဆံုး ( Package Tour ) အတြက္ တာဝန္ယူေၾကာင္း ေဖာ္ျပပါရွိရပါမည္။

 

(၉)     ဗီဇာခ တစ္ဦးလၽွင္ ယန္း ၄၂၀၀ ႏႈန္းျဖင့္ သံ႐ုံး၏ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ ေငြစာရင္းအမွတ္သို႔ ေပးသြင္းထားေသာ ဘဏ္ေငြသြင္းခ်လံ ( မူရင္း ) ။

                  

                   ミャンマー連邦共和国大使館

                   EMBASSY OF THE REPUBLIC OF THE UNION OF MYANMAR

                   三井住友銀行

                   SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATION

                   五反田支店

                   GOTANDA BRANCH

                   NON-RESIDENT CURRENT ACCOUNT

                   非居住者口座 - 当座4035008

 

(၁၀)   လိုအပ္ပါက သံရံုးမွ ထပ္မံေတာင္းခံသည့္ အေထာက္အထားမ်ား တင္ျပရမည္။

 

 

Tourist Visa  

 

Required Documents for Tourist Visa are as follows:

 

(1)     Original Passport with minimum validity of six months and two blank passport pages.

 

(2)     One recent colour photo with white background (3.5 cm x 4.5 cm).

 

(3)     Duly filled Application Form (Application for Tourist Visa Form).

 

(4)     One photocopy of passport information and applicant's photo page.

 

(5)     A photocopy of round-trip flight ticket.

 

(6)     Name and address of hotel or operating Travel Company (Only need to fill in the Application Form)

 

(7)     Details Travel Program in Myanmar (Only need to fill in the Application Form)

 

(8)     For package tour, confirmation letter from the respective travel company.

 

(9)     Visa Fee: Yen 4200 /- (per / person ) ( Submit to the following Embassy Account Number and submit  the original bank receive to Embassy . )

 

ミャンマー連邦共和国大使館

 

                   EMBASSY OF THE REPUBLIC OF THE UNION OF MYANMAR

                  

                    三井住友銀行

                  

                    SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATION

                  

                    五反田支店

                  

                    GOTANDA BRANCH

                  

                    NON-RESIDENT CURRENT ACCOUNT

       

        非居住者口座 - 当座4035008

 

(10)    Applicants may be asked to provide other documents if and when necessary.

 

 


 

観光ビザ ( Tourist Visa )

 

観光ビザを申請される方は下記の書類等を提出してください。

 

(1)     スポート原本 ( 入国時に6か月以上有効期限があること、未記入のページが2ページ以上あること)

 

(2)  カラー写真(3.5 cm X 4.5 cm/背景-白の無地、最近のもの)

 

(3)  観光ビザ用申請用紙(すべて記入済みのもの)

 

(4)  申請者のパスポートコピー(写真のあるページ)

 

(5)  往復航空券の予約票のコピー

 

(6)  宿泊ホテルもしくは手配先旅行代理店名と住所をビザ申請用紙に記入すること

 

(7)  ミャンマーでの観光予定日程を観光ビザ申請用紙に記入

 

(8)  団体ツアーは手配先旅行代理店からの日程表(全行程)及び代理店が責任を負う旨を明記したものを提出

 

(9)  ビザ申請料 4,200円を下記大使館口座へお振込みいただき、受領時に振り込み明細書原本を大使館に提出してください。控えが必要な方は事前にコピーを取ってください。

 

     三井住友銀行 五反田支店 

     非居住者 当座預金 4035008

     ミャンマー連邦共和国大使館

 

(10) 必要に応じて追加書類を提出していただく場合もございます