ကမၻာလွည့္ခရီးသြား ျပည္ဝင္ဗီဇာ ( Tourist Visa )  

                         

         ミャンマー連邦共和国大使館

        EMBASSY OF THE REPUBLIC OF THE UNION OF MYANMAR

        三井住友銀行

        SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATION

        五反田支店

        GOTANDA BRANCH

        NON-RESIDENT CURRENT ACCOUNT

         非居住者口座 - 当座4035008 သို႔ ေပးသြင္း၍ ဘဏ္ေျပစာအား သံ႐ုံး သို႔ (မူရင္း)     တင္ျပရန္၊

 

Tourist Visa  

 

 

 

ミャンマー連邦共和国大使館

 

        EMBASSY OF THE REPUBLIC OF THE UNION OF MYANMAR

        三井住友銀行

        SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATION

        五反田支店

        GOTANDA BRANCH

        NON-RESIDENT CURRENT ACCOUNT

      非居住者口座 - 当座4035008 and submit  the bank receive (original) to       Embassy .

          Service Fee-Yen 1000  /- ( Per/Person) ( To pay cash at the  Embassy's Counter)

 

観光ビザ ( Tourist Visa )

 

        パスポート原本(入国時に6か月以上有効期限があること)

        観光ビザ用申請用紙(すべて記入済みのもの)

        カラー写真(3.5 cm X 4.5 cm/背景-白の無地、最近のもの)

        申請者のパスポートコピー(写真のあるページ)

        往復航空券のコピー

        宿泊ホテルもしくは手配先旅行代理店名と住所をビザ申請用紙に記入すること

        ミャンマーでの観光予定日程を観光ビザ申請用紙に記入

        団体ツアーは手配先旅行代理店からの日程表(全行程)及び代理店が責任を負う旨を明記したものを提出

        ビザ申請料 4,200円を下記大使館口座へお振込みくださいますようお願い致します。 

受領時に振り込み明細書原本を大使館に提出し、控えが必要な方は事前にコピーを取ってください。

 

         三井住友銀行 五反田支店 

          非居住者 当座預金 4035008

          ミャンマー連邦共和国大使館

 

取り扱い手数料 一人あたり1,000円を大使館窓口にてお支払い下さいますようお願い致します。

 

 

Dec 2016, Visa Section, Myanmar Embassy Tokyo

http://www.myanmar-embassy-tokyo.net/