ျဖတ္သန္းဗီဇာ ( Transit Visa )

 

ျဖတ္သန္းဗီဇာ ( Transit Visa ) ေလ်ွာက္ထားရာတြင္ ေလွ်ာက္ထားသူသည္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ စာရြက္စာတမ္း အေထာက္အထားမ်ား တင္ျပရမည္ ျဖစ္ပါသည္ -

 

(၁)     အနည္းဆံုး သက္တမ္း ( ၆ ) လ ႏွင့္ စာမ်က္ႏွာ အလြတ္ ( ၂ ) ရြက္ က်န္ရွိသည့္ ႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္မူရင္း ။

 

(၂)     ေနာက္ခံအျဖဴေရာင္ ေရာင္စုံ ဓါတ္ပုံတစ္ပုံ ( size: 3.5 cm x 4.5 cm ) ။

 

(၃)     ျပည့္စံုစြာ ျဖည့္စြက္ထားေသာ Application for Transit Visa ေလွ်ာက္လႊာ။

 

(၄)     ေလွ်ာက္ထားသူ၏ ဓါတ္ပုံပါရွိေသာ ႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္၏ စာမ်က္ႏွာ မိတၱဴ ။

 

(၅)     ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ေနာက္ေၾကာင္းျပန္ ခရီးမဟုတ္ေသာ ေရွ႕ဆက္ထြက္ခြာမည့္ ခရီးစ၏ ေလယာဥ္လက္မွတ္မိတၱဴ။

 

(၆)     ဗီဇာခ တစ္ဦးလၽွင္ ယန္း ၂၁၀၀ ႏႈန္းျဖင့္ သံ႐ုံး၏ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ ေငြစာရင္းအမွတ္သို႔  ေပးသြင္းထားေသာ ဘဏ္ေငြသြင္းခ်လံ ( မူရင္း ) ။

 

                   ミャンマー連邦共和国大使館

                    EMBASSY OF THE REPUBLIC OF THE UNION OF MYANMAR

                   三井住友銀行

                   SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATION

                   五反田支店

                   GOTANDA BRANCH

                   NON-RESIDENT CURRENT ACCOUNT

                   非居住者口座 - 当座4035008

 

(၁၂)   လိုအပ္ပါက သံရံုးမွ ထပ္မံေတာင္းခံသည့္ အေထာက္အထားမ်ား တင္ျပရမည္။ 

 

 

 

Transit Visa

 

                Required Documents for Transit Visa are as follows:

 

        (1)     Original Passport with minimum validity of six months and two full empty pages.

 

        (2)     One recent colour photo with white background ( 3.5 cm x 4.5 cm ) .

       

        (3)     Dully - filled Application Form ( Application for Tranist Visa) .

 

        (4)     A photocopy of a page of passport with the applicant's photo shown.

 

        (5)     A photocopy of flight ticket for round trip.

 

        (6)     Visa Fee: Yen 2,100 /- ( per / person ) ( Submit to the following Embassy Account Number and submit  the original bank receive to Embassy .)

 

          ミャンマー連邦共和国大使館

                          EMBASSY OF THE REPUBLIC OF THE UNION OF MYANMAR

                 三井住友銀行

                          SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATION

                 五反田支店

                          GOTANDA BRANCH

                          NON-RESIDENT CURRENT ACCOUNT

           非居住者口座 - 当座4035008

        (7)    Applicants may be asked to provide other documents if and when necessary. 


 

 

通過ビザ ( Transit Visa )

 

通過ビザを申請される方は下記の書類等を提出してください。

 

(1)スポート原本(入国時に6か月以上有効期限があること、未記入のページが2ページ以上あること)

 

(2)ラー写真(3.5 cm X 4.5 cm /背景-白の無地、最近のもの)

 

(3)/商務ビザ用申請用紙(すべて記入済みのもの)

 

(4)請者のパスポートコピー(写真のあるページ)

 

(5)的国までの航空券のコピー

 

(6)ザ申請料 2,100円を下記大使館口座へお振込みいただき、受領時に振り込み明細書原本を大使館に提出してください。控えが必要な方は事前にコピーを取ってください。

 

三井住友銀行 五反田支店 

非居住者 当座預金 4035008

ミャンマー連邦共和国大使館

 

(7)必要に応じて追加書類を提出していただく場合もございます