အလုပ္႐ုံ / ေဆြးေႏြးပြဲ / အစည္းအေဝး / သုေတသနဗီဇာ ( Workshop / Seminar / Meeting / Research Visa )

 

အလုပ္ရံု / ေဆြးေႏြးပြဲ / အစည္းအေဝး / သုေတသနဗီဇာ ေလ်ွာက္ထားရာတြင္ ေလွ်ာက္ထားသူ သည္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ စာရြက္စာတမ္း အေထာက္အထားမ်ား တင္ျပရမည္ ျဖစ္ပါသည္ -

 

(၁)     အနည္းဆံုး သက္တမ္း ( ၆ ) လ ႏွင့္ စာမ်က္ႏွာ အလြတ္ ( ၂ ) ရြက္ က်န္ရွိသည့္ ႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္မူရင္း ။

 

(၂)     ေနာက္ခံအျဖဴေရာင္ ေရာင္စုံ ဓါတ္ပုံတစ္ပုံ ( size: 3.5 cm x 4.5 cm ) ။

 

(၃)     ျပည့္စံုစြာ ျဖည့္စြက္ထားေသာ Application for Workshop / Seminar / Meeting / Research Visa ေလွ်ာက္လႊာ။

 

(၄)     ေလွ်ာက္ထားသူ၏ ဓါတ္ပုံပါရွိေသာ ႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္၏ စာမ်က္ႏွာ မိတၱဴ ။

 

(၅)     ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ သက္ဆိုင္ရာ ဝန္ၾကီးဌာန / အဖြဲ႕အစည္းမွ ဖိတ္ေခၚစာ ( အဆိုပါ ဖိတ္ေခၚစာတြင္ က်င္းပမည့္ရက္ / အခ်ိန္ကာလ အတိအက် ေဖာ္ျပပါရွိရမည္။)

 

(၆)     ဗီဇာခ တစ္ဦးလၽွင္ ယန္း ၄၂၀၀ ႏႈန္းျဖင့္ သံ႐ုံး၏ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ ေငြစာရင္းအမွတ္သို႔ ေပးသြင္းထားေသာ ဘဏ္ေငြသြင္းခ်လံ ( မူရင္း ) ။

 

                   ミャンマー連邦共和国大使館

                   EMBASSY OF THE REPUBLIC OF THE UNION OF MYANMAR

                   三井住友銀行

                   SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATION

                   五反田支店

                    GOTANDA BRANCH

                   NON-RESIDENT CURRENT ACCOUNT

                   非居住者口座 - 当座4035008

 

(၇)    လိုအပ္ပါက သံရံုးမွ ထပ္မံေတာင္းခံသည့္ အေထာက္အထားမ်ား တင္ျပရမည္။


 

 

 

Workshop / Seminar  / Meeting  / Research Visa

 

         Required Documents for Workshop / Seminar / Meeting / Research Visa are as follows :

 

(1)     Original Passport with minimum validity of six months and two blank passport pages.

 

(2)     One recent colour photo with white background ( 3.5 cm x 4.5 cm ) .

 

(3)     Duly filled Application Form ( Application for Workshop / Seminar / Meeting / Research Visa Form ) .

 

(4)     One photocopy of passport information and applicant's photo page.

 

(5)     Invitation Letter from the concerned Ministry / Organization of Myanmar   including event period / working period.

         

        (6)     Visa Fee: Yen 4200 /- ( per / person ) ( Submit to the following Embassy Account Number and submit  the original bank receive to Embassy . )

 

ミャンマー連邦共和国大使館

                   EMBASSY OF THE REPUBLIC OF THE UNION OF MYANMAR

                   三井住友銀行

                   SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATION

                   五反田支店

                   GOTANDA BRANCH

                   NON-RESIDENT CURRENT ACCOUNT

       非居住者口座 - 当座4035008

 

(7)     Applicants may be asked to provide other documents if and when necessary.

 

 

 

ワークショップ、セミナー、会議、研究ビザ (Workshop/Seminar/Meeting/Research Visa)

 

ワークショップ、セミナー、会議、研究ビザを申請される方は下記の書類等を提出してください。

 

 

(1)スポート原本(入国時に6か月以上有効期限があること、未記入のページが2ページ以上あること)

 

(2)ラー写真(3.5 cm X 4.5 cm / 背景-白の無地、最近のもの)

 

(3)/商務ビザ用申請用紙(すべて記入済みのもの)

 

(4)請者のパスポートコピー(写真のあるページ)

 

(5)ミャンマーの関係省または組織からの招聘状(開催日、期間など詳細が明記してあること)

 

(6)ザ申請料 4,200円を下記口座へお振込みいただき、受領時に振り込み明細書原本を大使館に提出してください。控えが必要な方は事前にコピーを取ってください。

 

        三井住友銀行 五反田支店 

          非居住者 当座預金 4035008

          ミャンマー連邦共和国大使館

 

(7)必要に応じて追加書類を提出していただく場合もございます